Zmeny v povinnosti mlčanlivosti zamestnanca, nahlasovaní voľných pracovných miest a zamestnávaní cudzincov

Ďalšia aktuálna novelizácia pracovnoprávnych predpisov popri medializovanom uľahčení zamestnávania cudzincov priniesla aj ďalšie dôležité zmeny. Prečítajte si náš stručný prehľad.

Mlčanlivosť zamestnanca o výške mzdy

Na základe zmeny Zákonníka práce zamestnávateľ od 1.1.2019 nebude oprávnený akýmkoľvek spôsobom požadovať od zamestnanca, aby zachovával mlčanlivosť o svojej mzde, ale aj pracovných podmienkach u zamestnávateľa ako takých. Táto nová úprava sa bude vzťahovať aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo iné dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktoré by zamestnanca zaväzovali zachovávať mlčanlivosť.

Ustanovenia, ktoré upravujú povinnosť mlčanlivosti zamestnanca o výške mzdy alebo iných pracovných podmienkach, ktoré sú pravidelne súčasťou pracovných zmlúv, budú v zmysle novelizovaného Zákonníka práce považované za neplatné a nebude ich tak možné v budúcnosti v zmluvách uvádzať. Za neplatné sa budú rovnako považovať akékoľvek ustanovenia či interné predpisy, ktoré by ukladali akékoľvek sankcie zamestnancovi v tejto súvislosti.

Pri existujúcich vzoroch pracovných zmlúv, ktoré obsahujú povinnosť mlčanlivosti, bude potrebné pristúpiť k ich zmene, nakoľko v opačnom prípade sa zamestnávateľ vystaví riziku porušenia zákona a sankcie od inšpektorátu práce. Bude taktiež vhodné aktualizovať aj skôr uzavreté pracovné zmluvy, aby zodpovedali platnému právnemu stavu.

Povinné nahlasovanie voľných pracovných miest úradom práce

Od 1.1.2019 zavádza Zákon o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávateľa oznámiť každé voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu práce, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza, pričom porušenie tejto povinnosti bude sankcionovateľné až do výšky 300 eur, potenciálne za každé neohlásené pracovné miesto.

Podľa vyjadrení zástupcov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) bude táto podmienka splnená, ak bude zamestnávateľ inzerovať voľné pracovné miesto na portáloch www.profesia.sk a www.kariera.zoznam.sk, a to na základe dohody medzi uvedenými portálmi a ÚPSVR o výmene informácií. Takýto postup nemá jednoznačnú oporu v zákone, avšak vzhľadom na to, že sa jedná o vyjadrenia samotného ÚPSVR, je možné očakávať, že v praktickej rovine bude tento akceptovaný.

Zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín mimo EÚ

S účinnosťou od 1.1.2019 sa mení Zákon o službách zamestnanosti v oblasti flexibility zamestnávania pracovníkov z krajín mimo EÚ. Prijaté opatrenia majú za cieľ otvoriť pracovný trh a uľahčiť slovenským zamestnávateľom obsadenie pracovných pozícií najmä zjednodušením a skrátením procesu prijímania týchto osôb.

Medzi najdôležitejšie zmeny patria predovšetkým:

  • Nahradenie ročného zverejňovania zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily flexibilnejším zverejňovaním zoznamu štvrťročne, ktoré bude lepšie odrážať aktuálnu situáciu na trhu práce. Zároveň sa rušia niektoré duplicitné povinnosti zamestnávateľov vo vzťahu k zverejňovaniu voľných pracovných miest.
  • Zjednodušenie prijímania cudzincov z tretích krajín najmä pri zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s nízkou nezamestnanosťou, t.j. pod 5 %.
  • Umožnenie dočasného prideľovania cudzincov z tretích krajín zamestnávateľmi a agentúrami dočasného zamestnávania na výkon práce, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %.
  • Zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ v prípade dočasného pridelenia bude oprávnený obsadiť svoje voľné kapacity cudzincami z tretích krajín len za podmienky neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania počas posledných piatich rokov.
  • Skrátenie lehôt na posudzovanie žiadostí o udelenie prechodného pobytu z 90 na 30 dní pri splnení zákonných podmienok (napr. ak sa jedná o zamestnanie s nedostatkom pracovnej sily v okresoch s nízkou nezamestnanosťou alebo zamestnancov centier podnikových služieb a technologických centier).
  • Zjednodušenie podmienok predkladania dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Povinnosť preukázania dosiahnutého vzdelania pred povolením zamestnania bude ponechaná len pre regulované povolania.
  • Zmeny sa okrem iného majú dotknúť aj sezónneho zamestnávania u slovenských zamestnávateľov (napr. zmeny pri lehotách na nahlásenia voľného pracovného miesta na účel sezónneho zamestnania).

Ďalšie právne novinky nájdete taktiež na našich firemných profiloch na sociálnych sieťach LinkedIn a Facebook, pre ich pravidelný odber nás sledujte na týchto sieťach.

***

9.1.2019. Tento právny prehľad bol pripravený výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nie je považovaný za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad nie je komplexný a iba stručne sumarizuje príslušné zmeny právnej úpravy. V prípade, ak máte záujem o podrobnejšie informácie o vyššie uvedenej legislatívnej zmene, neváhajte, prosím, kontaktovať ktorúkoľvek Vašu kontaktnú osobu v Čechová & Partners.