Novela zákona o ochrane oznamovateľov

Ohľadom whistleblowingu sme Vás naposledy informovali ešte koncom roka 2021, a to v súvislosti s návrhom novely zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti („Zákon o whistleblowingu“), ktorou sa do slovenského právneho poriadku mala transponovať európska smernica (EÚ) 2019/1937. Toho času sa však nepodarilo v plnej miere transponovať smernicu do vnútroštátneho právneho poriadku.

Po zdĺhavom procese a vyše ročnom meškaní bola 1. júna 2023 v Zbierke zákonov vyhlásená novela Zákona o whistleblowingu, ktorou bude smernica transponovaná do nášho právneho poriadku, pričom vzhľadom na skutočnosť, že termín na transpozíciu bol pôvodne stanovený na 17. decembra 2021, vieme povedať jedine „Konečne“ s veľkým K.

Prijaté zmeny nadobúdajú účinnosť v dvoch etapách, pričom 1. júla 2023 nadobudnú účinnosť nasledujúce zmeny:

 • Rozšírenie ochrany oznamovateľov. Definícia oznamovateľa bola rozšírená tak, aby zahŕňala aj osoby mimo pracovnoprávneho vzťahu. To zahŕňa členov orgánov právnických osôb, samostatne zárobkovo činné osoby, dobrovoľníkov, zmluvných partnerov, poskytovateľov služieb, uchádzačov o zamestnanie a bývalých zamestnancov.
 • Ochrana obchodného tajomstva. Novelou sa priamo zakotvuje možnosť oznamovať informácie súvisiace s obchodným tajomstvom bez porušenia zákona a poskytuje ochranu oznamovateľom aj v takýchto prípadoch.
 • Rozšírenie okruhu trestných činov kvalifikovaných ako závažná protispoločenská činnosť. Ochrana oznamovateľov sa po novom vzťahuje na trestné činy s maximálnym trestom do dvoch rokov (doposiaľ tri roky). Okrem toho sa rozširuje zoznam súvisiacich trestných činov, medzi ktoré patria trestné činy ohrozenia zdravia nepovolenými liekmi, krádeže alebo marenia konkurzného konania.
 • Zachovanie mlčanlivosti o totožnosti osôb uvedených v oznámení alebo zverejnení. Novela posilňuje ochranu osôb, ktoré sú uvedené v oznámení alebo zverejnení ako osoba, ktorej sa pripisuje porušenie a to tým, že stanovuje zamestnávateľovi povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti tejto osoby a zapracovať do interného predpisu podrobnosti o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti tejto osoby.
 • Zoznam odvetných opatrení. Zákon o whistleblowingu poskytuje ochranu pred niektorými odvetnými opatreniami namierenými proti whistleblowerom, pričom aktuálne sa v novele uvádza ich exemplárny výpočet. Medzi ne možno zaradiť napr. výpoveď, nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú, degradáciu, odmietnutie povýšenia, zmenu pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo pracovného času, zníženie mzdy, disciplinárne opatrenia, obťažovanie, poškodenie dobrej povesti, odstúpenie od zmluvy o dodávke tovaru a služieb, zrušenie licencie alebo povolenia.
 • Povinnosť viesť evidenciu. Zamestnávatelia sú povinní viesť evidenciu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov v ohlasovacom systéme. Zároveň sú povinní predložiť Úradu na ochranu oznamovateľov správu o opatreniach prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
 • Potvrdenie o prijatí oznámenia. Zamestnávatelia majú teraz novú povinnosť potvrdiť prijatie oznámenia o protispoločenskej činnosti do 7 dní od jeho prijatia.
 • Vybavenie oznámenia. Zamestnávatelia sú povinní uzavrieť preverovanie a  informovať oznamovateľa o jeho výsledkoch, vrátane prijatých opatrení, do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia. Táto lehota je pevne stanovená bez možnosti jej predlženia.
 • Zvýšené pokuty. Pokuty pre osoby, ktoré sa dopúšťajú odvetných opatrení voči oznamovateľom, boli zvýšené z 2.000,- EUR na 6.000,- EUR. Ak zamestnávateľ v priebehu dvoch rokov zopakuje odvetné opatrenie, môže mu byť uložená dvojnásobná pokuta, a to až do výšky 12.000,- EUR.

Ďalšie zmeny nadobúdajúce účinnosť 1. septembra 2023:

 • Rozšírenie povinných subjektov. Novela zaraďuje medzi povinné subjekty, ktoré majú zriadiť vnútorný ohlasovací systém, a to bez ohľadu na počet ich zamestnancov, zamestnávateľov poskytujúcich finančné služby, bezpečnostné služby v doprave a environmentálne služby.
 • Externá zodpovedná osoba. Zamestnávatelia s menej ako 250 zamestnancami môžu poveriť externú osobu, ktorá nie je zamestnancom, prijímaním, potvrdzovaním prijatia a preverovaním oznámení. V prípade, žemá zamestnávateľ viac ako 250 zamestnancov, môže externá zodpovedná osoba oznámenie prijímať a potvrdzovať, avšak tieto nemôže preverovať.
 • Interný predpis. Interný predpis o whistleblowingu musí obsahovať (okrem iného) podrobnosti o prijímaní opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri prešetrovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom v súvislosti s týmito opatreniami. Taktiež by mala pojednávať o opatreniach proti zamedzeniu oznamovania protispoločenskej činnosti.
 • Opatrenia proti obštrukciám. Zamestnávatelia sú povinní prijať opatrenia voči zamestnancom, ktorí maria podávanie oznámení alebo ich evidenciu.
 • Ďalšie zvýšenie pokút. Za neodstránenie nedostatkov a nevedenie evidencie o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov môže byť uložená pokuta až do výšky 30.000,- EUR. Porušenie povinností zamestnávateľa alebo odvetné opatrenia môže viesť k pokute až do výšky 100.000,- EUR. Tieto pokuty sa môžu zdvojnásobiť v prípade opakovaných priestupkov.

Vzhľadom na početnosť a povahu zmien musia spoločnosti, ktoré sú povinnými osobami, revidovať svoje interné predpisy o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti tak, aby odzrkadľovali nové zákonné požiadavky. Rovnako tieto zmeny môžu pre niektoré subjekty znamenať vznik povinnosti vytvoriť si takýto interný predpis a vnútorný systém ochrany. V neposlednom rade je potrebné reflektovať existenciu striktnej ochrany oznamovateľov, rešpektovať ju a počítať s ňou pri vnútorných postupoch a prešetrovaniach.

***

 1. júna 2023. Táto právna aktualizácia bola vypracovaná výlučne pre informačné účely a neobsahuje všetky komplexné informácie. Preto sa nedá považovať za právne poradenstvo. Pre ďalšie informácie alebo poradenstvo týkajúce sa nedávnej novely zákona sa neváhajte obrátiť na našich odborníkov: