Ochrana osobných údajov

Advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o., so sídlom Staromestská 3, Bratislava 811 03, Slovenská republika, IČO: 47 249 129, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č. 90271/B („CPA“) si váži vašu dôveru, rešpektuje vaše súkromie a dodržiava pravidlá ochrany osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby. Tiež aplikujeme tie ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktoré sa na vás vzťahujú (najmä § 78 až 81 zákona), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov (§ 18 zákona), ako aj ďalšie predpisy.

Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK“), ktorý schválil Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Tento kódex bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Pri získavaní a spracúvaní osobných údajov CPA dbá na zásady ochrany osobných údajov, a to

 • zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, predovšetkým pri získavaní osobných údajov v snahe zabezpečiť ich minimalizáciu,
 • zásadu zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, a to najmä informovaním dotknutých osôb, určením vhodných právnych základov, stanovením primeranej doby uschovávania údajov,
 • zásadu obmedzenia účelom, a to získavaním údajov iba na vymedzené účely a dodržiavaním obmedzení, ktoré tieto účely pre spracúvanie predstavujú,
 • zásadu bezpečnosti údajov prijatím opatrení pre zabezpečenie správnosti, integrity a dôvernosti údajov,
 • zásadu minimalizácie uchovávania rešpektovaním dôb uchovávania údajov podľa vymedzených účelov spracúvania.

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov CPA alebo touto informáciou, môžete nás kontaktovať emailom na office@cechova.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

I. Aké osobné údaje spracúvame?

CPA spracúva predovšetkým

 • osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu advokácie v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a na plnenie zákonných, stavovských a zmluvných povinností;
 • osobné údaje zamestnancov v súlade s požiadavkami právnych predpisov a na účely vymedzené právnymi predpismi, najmä Zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o dani z príjmov, zákonom o ochrane zdravia;
 • osobné údaje dodávateľov resp. zamestnancov dodávateľov na účely realizácie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z obchodno-právnych vzťahov;
 • osobné údaje obchodných partnerov alebo ich zamestnancov;
 • osobné údaje uchádzačov o zamestnanie; a
 • osobné údajov záujemcov o informačné materiály (newsletter).

II. Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti;
 • zamestnávať;
 • objednávať si služby a realizovať vzťahy s dodávateľmi a našimi obchodnými partnermi;
 • poskytovať informácie o činnosti CPA a právnych novinkách osobám, ktoré prejavili záujem a súhlasili so zasielaním newslettra; a
 • chrániť oprávnené záujmy CPA, našich klientov a iných osôb.

 Pozri viac k účelom spracúvania a právnym základom spracúvania TU.

III. Odkiaľ máme osobné údaje?

Väčšinu osobných údajov získavame priamo od dotknutých osôb (klientov, zamestnancov, dodávateľov, uchádzačov, záujemcov o právne novinky). Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. v súlade s platnými právnymi predpismi. V takom prípade môžeme osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so zákonom o advokácii.

IV. Komu sa osobné údaje poskytnutú a do akých krajín?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcami údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania). Výnimočne môže byť potrebné sprístupniť relevantné osobné údaje poskytovateľom softvérového vybavenia alebo poskytovateľom podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Ako uvádzame v sekcii týkajúcej sa cookies, údaje o návštevnosti našich webových stránok zdieľame so spoločnosťou Google, ktorá je spoločným prevádzkovateľom takto spracúvaných osobných údajov.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) realizujeme iba príležitostne. V takýchto prípadoch prijímame zmluvné dojednania (najmä prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek) a aplikujeme technické, organizačné a personálne opatrenia tak, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov.

V. Ako dlho osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje uchovávame len po nevyhnutnú dobu, t. j. najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie uchovávanie alebo neexistuje iný právny základ pre ďalšie spracúvanie/uchovávanie údajov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011 (podstatná časť dôb uchovávania má rozsah 10 rokov – kniha došlej pošty a kniha odoslanej pošty, klientsky spis, účtovné záznamy, závierky, doklady a pod.).

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Ide napr. o nasledovné okolnosti:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

VI. Aké sú vaše práva?

Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov (napr. pri odoberaní newslettra alebo ak nám zašlete žiadosť o zamestnanie), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, optimálne zaslaním emailu na emailovú adresu: office@cechova.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, ako aj proti spracúvaniu na účely priameho marketingu vrátane profilingu, i keď tento CPA nerealizuje.

Ďalej máte právo:

 • na prístup k vašim osobným údajom a informáciám o ich spracúvaní;
 • na opravu vašich osobných údajov a doplnenie neúplných údajov. Prosíme Vás, aby ste nás včas informovali o zmene vašich osobných údajov tak, aby sme spracúvali správne a úplné osobné údaje;
 • na prenosnosť („portability“) osobných údajov, a to za podmienok upravených GDPR;
 • v odôvodnených prípadoch na výmaz alebo obmedzenie spracúvania, pričom môžete požiadať CPA o odstránenie nedostatkov,
 • podať sťažnosť kompetentnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, email: dozor@pdp.gov.sk.

Niektoré z týchto práv môžu byť obmedzené v dôsledku našej povinnosti dodržiavať mlčanlivosť s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 zákona o advokácii. 

VII. Koho môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto dokumentom alebo spracúvaním vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom: office@cechova.sk.

VIII. Ďalšie informácie

Poskytnutie osobných údajov iných fyzických osôb

Upozorňujeme, že ak nám chcete poskytnúť osobné údaje iných fyzických osôb (napr. iných záujemcov o newsletter a pod.), vo väčšine prípadov ste povinný/á poskytnúť tieto údaje len s ich predchádzajúcim súhlasom a po tom, ako im boli poskytnuté informácie o spracúvaní ich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto dokumente. Uvedené je v prípade vyžiadania potrebné vedieť preukázať. Na tento účel môžete používať odkaz, prípadne kópiu tejto informácie.

Automatické rozhodovanie a profilovanie

Automatickým rozhodnutím je rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

CPA nevyužíva pri spracúvaní osobných údajov automatické rozhodovanie ani profilovanie.

IX. Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním si voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania.

Naša webová stránka www.cechova.sk používa súbory cookies na prevádzkové účely, nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky (funkčné a technické cookies). Tieto cookies sú dočasné, neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Zároveň využívame analytické nástroje spoločnosti Google – Google Analytics, ktorý poskytuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké (USA), a to na vyhodnocovanie návštevnosti našich stránok. Viac o analytickom nástroji sa môžete dozvedieť TU.

Upozorňujeme, že ukladaniu týchto súborov cookies, ako aj analyzovaniu návštevnosti môžete predísť vhodným nastavením vášho webového prehliadača. Aplikácii nástroja Google Analytics môžete predísť inštaláciou doplnku do prehliadača alebo inštaláciou doplnku, o ktorom sa dočítate TU. Postup pre nastavenie rôznych druhov prehliadačov môžete nájsť v našej Informácii o Cookies. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Údaje zo súborov cookies nepoužívame na reklamné ani podobné účely.

X. Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Práve preto môže dôjsť k zmene podmienok spracúvania a táto informácia môže prestať byť aktuálna. V takom prípade budeme musieť zmeniť aj túto informáciu. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v požadovanom rozsahu.

V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.