Simona Haláková

Partnerka

Simona Haláková je partnerkou v advokátskej kancelárii Čechová & Partners s vyše 15-ročnou praxou v oblasti práva. Jej odborné skúsenosti pokrývajú oblasti práva obchodných spoločností, zmluvného práva, ako aj práva viacerých regulovaných odvetví, vrátane oblastí bankovníctva, finančných a platobných služieb, obchodovania s cennými papiermi, kolektívneho investovania, poisťovníctva, finančného sprostredkovania, a tiež regulácie energetiky, banského a geologického sektora a telekomunikácií.

Simona pravidelne poskytuje právne poradenstvo zahraničným klientom vrátane zahraničných bánk a nadnárodných finančných inštitúcií v rôznych regulovaných oblastiach v rámci finančného sektora pri posudzovaní a štruktúrovaní ich obchodných modelov, ako aj pri zavádzaní nových a inovatívnych produktov a služieb pre lokálny trh v Slovenskej republike v súlade s rýchlo sa vyvíjajúcou európskou a lokálnou reguláciou.

Pravidelne tiež radí rôznym zahraničným klientom v oblasti energetiky a sieťových odvetví, banského a geologického sektora a telekomunikácií, a to vo veciach lokálnej regulácie, úpravy ich zmluvných vzťahov, ako aj pri štruktúrovaní a implementácií ich podnikateľských projektov na lokálnom trhu.

V oblasti práva obchodných spoločností a zmluvného práva Simona viedla a koordinovala právne tímy pri viacerých komplexných transakčných projektoch, či už v oblasti fúzií (zlúčení) a akvizícií alebo prevodov podnikov, ich častí, resp. prevodov aktív alebo hospodárskych jednotiek.

Medzinárodné uznania odbornosti:

„Odborníčka na regulačné záležitosti Simona Haláková vedie tím a poskytuje nám rady, ktoré sú priamo k veci, dobre štruktúrované a zrozumiteľné.“ Vyjadrenie klienta pre The Legal500.

„Simona Haláková nám poskytla vynikajúce služby, technicky zdatne a dochvíľne. Je radosť s ňou pracovať!“  Vyjadrenie klienta pre The Legal500.

The Legal 500 zaradil Simonu medzi vedúcich právnikov „Leading Individual“ v oblasti Bankovníctva, financií a kapitálových trhov, a taktiež ju odporúča pre oblasť pracovného práva.

IFLR1000 opakovane zaraďuje Simonu medzi vysoko hodnotených právnikov  „Highly regarded lawyer“ v oblastiach Bankovníctvo a finančníctvo, Energetika a Rozvoj projektov. IFLR1000  v roku 2015 osobitne ocenil, že energeticko-regulačný team Čechová & Partners dosiahol pod Simoniným vedením hodnotenie „Top Tier Firm“ v oblasti energetiky a sieťových odvetví. Team Čechová & Partners je zo strany IFLR1000  už opakovane hodnotený ako „Top Tier Firm“ v oblasti Rozvoja projektov, kde Simona prispieva vedením projektov zo sektora energetiky a geológie.

Jazyky: slovenský jazyk, anglický jazyk a český jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (JUDr., 2001; Mgr., 1998)