Energetika a sieťové odvetvia

V oblasti energetiky a sieťových odvetví právnici z Čechová & Partners opakovane radili mnohým významným lokálnym, ale aj zahraničným klientom zo sektora výroby, distribúcie či predaja (najmä) elektriny a zemného plynu, ako aj výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, a to tak v regulačných a licenčných otázkach, ako aj vo veciach cenovej regulácie, obchodovania s týmito komoditami, či úpravy a lokalizácie príslušnej zmluvnej dokumentácie pre podmienky slovenského trhu. Dlhodobo sme tiež aktívni v oblasti právnej regulácie geologického prieskumu a ťažby nerastných surovín. Zaoberáme sa najmä regulačnou a licenčnou oblasťou geologického a banského práva, ale aj transakčným štrukturovaním projektov a pomáhame klientom pri rokovaniach o komplexných geologicko-banských projektoch a praktickej implementácii projektov na trh v Slovenskej republike.

Našej praxi v tejto oblasti (posledné roky v rámci kategórie projektového developmentu) sa opakovane dostalo najvyššieho hodnotenia v rámci medzinárodného rankingu od IFLR1000 (Tier 1).

„Pracujú úplne profesionálne. Výsledky boli dosiahnuté podľa očakávania. Všetky očakávania boli splnené. Majú znalosť prostredia a poskytujú vhodné odporúčania pre dosiahnutie riešení.“ Vyjadrenie klienta pre IFLR1000 2022

Referencie

OMV Exploration & Production, GmbH

Komplexné právne poradenstvo v oblasti regulácie prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu, obchodného a zmluvného práva rakúskemu klientovi vo veci spoločného investičného a prieskumného projektu s významnou lokálnou spoločnosťou aktívnou v tomto sektore.

Medzinárodná spoločnosť aktívna v prieskume a ťažbe ropy a zemného plynu

Komplexné právne poradenstvo významnej medzinárodnej spoločnosti so sídlom v Kanade s aktivitami v prieskume a ťažbe ropy a zemného plynu v severnej Amerike, Európe a Austrálii, a to v oblasti regulácie prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu v Slovenskej republike, obchodného a zmluvného práva vo veci spoločného investičného projektu s významnou lokálnou spoločnosťou aktívnou v tomto sektore.

Popredný rakúsky výrobca, distribútor a obchodník s elektrinou

Čechová & Partners dlhodobo poskytovala poprednému rakúskemu výrobcovi, distribútorovi a obchodníkovi s elektrinou komplexné právne poradenstvo vo veci špecifík obchodovania s elektrickou energiou na Slovensku, vrátane otázok cenovej regulácie v Slovenskej republike, lokalizácie zmlúv na dodávku elektriny, ako aj poradenstva vo veci obchodovania s elektrinou na základe zmluvnej dokumentácie európskych obchodníkov s elektrinou združených vo federácii EFET (the European Federation of Energy Traders).

Bank of America Merrill Lynch

Čechová & Partners dlhodobo poskytovala komplexné regulatórne poradenstvo korporátnej a investičnej divízii Bank of America Merrill Lynch, okrem iného, v špecifických záležitostiach finančnej, resp. energetickej regulácie obchodovania s elektrinou, zemným plynom, vrátane pravidiel obchodovania so súvisiacimi komoditnými derivátmi v Slovenskej republike.