Bankovníctvo, poisťovníctvo a finančná regulácia

Právnici našej kancelárie Čechová & Partners pravidelne radia mnohým lokálnym, ale najmä zahraničným úverovým a finančným inštitúciám, ako aj ich poradcom a investorom. Ide predovšetkým o komplexné regulačné a licenčné otázky v oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov, kolektívneho investovania, poisťovníctva, finančného sprostredkovania, platobných služieb a elektronických peňazí. Zaoberáme sa prípadmi lokalizácie zmluvnej dokumentácie alebo implementácie nových produktov a obchodných modelov týchto finančných inštitúcií pre slovenský trh. Máme tiež bohatú prax aj so súvisiacimi otázkami povinnej aplikácie režimu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu (AML) vo vzťahu k regulovaným subjektom bankového a finančného sektora.

„Čechová & Partners dodržujú šibeničné termíny‘ a radia Bank of America Merrill Lynch v regulačných záležitostiach.“ Vyjadrenie klienta pre The Legal500.

„Boli veľmi pohotoví a poskytnutá služba bola úplná a kompletná. Bolo zjavné, že sa veľmi snažia byť nápomocní a výsledný produkt bol veľmi dobrý.“ Vyjadrenie klienta pre Chambers Europe.

„Okrem toho, že sú veľmi kvalifikovaní v oblasti práva, sú pragmatickí a zameraní na problém, pričom sú vždy schopní poskytnúť alternatívne riešenia postavené na spoľahlivých komerčných základoch.“ Vyjadrenie klienta pre The Legal500.

„Hlboká znalosť štandardov a pravidiel medzinárodného trhu a skutočne medzinárodné myslenie.“ Vyjadrenie klienta pre The Legal500.

„Tím je vždy dostupný a jeho reakcie sú vždy rýchle a vecné.“ Vyjadrenie klienta pre The Legal500.

Referencie

Významný britský retailový bankový dom

Komplexné právne poradenstvo v oblasti bankovej regulácie pre škótsku retailovú banku v procese cezhraničného zlúčenia s holandskou úverovou inštitúciou prebiehajúce v nadväznosti na vnútro-skupinovú reštrukturalizáciu a rozdelenie holandskej úverovej inštitúcie poskytujúcej bankové služby, okrem iného, v Slovenskej republike. Poradenstvo zahŕňalo hĺbkový audit štandardnej zmluvnej bankovej dokumentácie holandskej banky a posúdenie právneho režimu transferu zmluvného portfólia v dôsledku vnútro-skupinového rozdelenia holandskej banky a jej následného cezhraničného zlúčenia s naším klientom ako nástupníckou bankovou inštitúciou.

Zahraničný investičný fond a investičná holdingová spoločnosť vo vlastníctve Singapurskej republiky

Komplexné právne poradenstvo vo veciach finančnej regulácie pre singapurskú investičnú spoločnosť vlastniacu a spravujúcu portfólio v objeme 177 miliárd USD vo veci nadobudnutia jej nepriamej účasti vo významnej, na slovenskom trhu pôsobiacej, životnej poisťovni, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Bank of America Merrill Lynch

Komplexné regulačné poradenstvo divízii firemného a investičného bankovníctva Bank of America vo veci obchodovania s finančnými nástrojmi v Slovenskej republike, vrátane obchodovania s cennými papiermi a komoditnými derivátmi a poskytovania pravidelných informácií o právnych zmenách v oblasti obchodovania s nimi.

BlackRock Inc. spoločnosť

Komplexné právne poradenstvo americkej investičnej správcovskej spoločnosti, ktorá je najväčšou správcovskou spoločnosťou v svetovom meradle, v otázkach regulácie kolektívneho investovania v Slovenskej republike, vrátane ponuky investovania do UCITS fondov v Slovenskej republike.

Významní poskytovatelia inovatívnych mobilných platobných aplikácií

Opakované komplexné právne poradenstvo v oblasti regulácie platobných služieb, elektronických peňazí a súvisiacich aspektov legislatívy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu pre klientov poskytujúcich inovatívne mobilné platobné aplikácie, vrátane dcérskej spoločnosti americkej nadnárodnej technologickej spoločnosti a významného britského poskytovateľa platobných služieb. Posúdenie obchodného modelu s napojením na významné schémy kreditných a debetných kariet, vrátane nastavenia zmluvných vzťahov so spolupracujúcimi bankami v Slovenskej republike.

Swiss Re Corporate Solutions Ltd (Swiss Re)

Komplexné regulatórne poradenstvo v oblasti poisťovania a zaisťovania v nesporovej veci pre švajčiarskeho klienta zamýšľajúceho vstúpiť na slovenský poisťovací a zaisťovací trh, vrátane poradenstva ohľadom všetkých štádií procesu uzatvárania poisťovacích a zaisťovacích obchodov, vrátane marketingu a predaja poistných produktov, likvidácie poistných udalostí; právne poradenstvo pokračuje poskytovaním pravidelných aktualizácií informácií o regulačných aspektoch poisťovníctva.

Švajčiarska poisťovacia spoločnosť

Komplexné regulatórne poradenstvo ohľadom poisťovacích služieb, ako aj pravidelné aktualizácie informácií o regulačných aspektoch poisťovníctva a špeciálnych poistných produktov životného a neživotného poistenia významnej švajčiarskej poisťovni, ktorá je globálnou poisťovacou spoločnosťou obchodovanou na SIX Swiss Exchange.

Kanadská exportná úverová agentúra

Poradenstvo v oblasti regulácie poisťovníctva poskytnuté kanadskej vývoznej úverovej agentúre vlastnenej kanadskou vládou vo veciach poistenia a zaistenia úverových rizík a režimu poskytovania poistných služieb v Slovenskej republike.

Americká spoločnosť poskytujúca služby poistenia zodpovednosti za škodu medicínskym spoločnostiam a inovátorom v oblasti biomedicínskych vied

Právne poradenstvo v oblasti regulácie poisťovníctva, vrátane posúdenia a lokalizácie zmluvnej dokumentácie pre oblasť klinického skúšania a úpravy obchodného modelu pre potreby trhu v Slovenskej republike.