Zdravotnícke a farmaceutické právo

V Čechová & Partners pravidelne poskytujeme právne služby v oblasti farmaceutického priemyslu (klinické skúšania, registrácia, predpisovanie, marketing, reklama, odborné podujatia, zverejňovanie prevodov hodnôt), zdravotníckych pomôcok, zdravotného poistenia (cenová regulácia, zahrnutie liekov do verejného zdravotného poistenia) a iných predpisov upravujúcich oblasť zdravotnej starostlivosti (napr. ochrana údajov pacienta).

Referencie

Merck Sharp & Dohme

Dlhodobo poskytujeme právne poradenstvo tejto vedúcej inovatívnej farmaceutickej spoločnosti. Týka sa širokého spektra právnych záležitosti, vrátane zmluvných vzťahov, reklamy, sponzoringu, odborných podujatí, compliance a etiky, registrácie liekov, klinického skúšania a iných typov výskumu, distribúcie, súťažných pravidiel, verejného obstarávania, cenovej regulácie, kategorizácie, pracovnoprávnych vzťahov vo farmácii, ochrany osobných údajov, či korporátneho práva.

Švajčiarska nadnárodná farmaceutická spoločnosť

Poskytujeme komplexné poradenstvo tomuto dlhoročnému klientovi v kompletnom spektre právnych otázok dotýkajúcich sa farmaceutického priemyslu, najmä v zmluvnej agende, compliance, súlade s etickými kódexmi, reklame, sponzoringu, v rôznych typoch štúdií, kategorizácii, tzv. managed entry agreements, ako aj súvisiacej pracovnoprávnej a obchodnoprávnej agende.

Americká špecializovaná farmaceutická spoločnosť

Čechová & Partners úspešne zastupovala klienta v konaní iniciovanom pacientom, ktorý sa zúčastnil klinického skúšania a domáhal sa náhrady údajnej ujmy spôsobenej vedľajšími účinkami lieku z klientovho portfólia.

Fresenius Kabi

Čechová & Partners poskytuje spoločnosti komplexné poradenstvo v rôznych oblastiach obchodného a zmluvného práva, ako aj v regulovaných oblastiach (farmaceutické právo, reklama, súťažné právo).

Americká nadnárodná farmaceutická spoločnosť

Poskytujeme tomuto klientovi odborné poradenstvo najmä v otázkach kategorizácie, cenovej regulácie a dojednávania tzv. managed entry agreements.