Novela Zákonníka práce: Domácka práca a telepráca

Posledná novela Zákonníka práce vyhlásená 19.2.2021[1] priniesla zmeny aj v právnej úprave domáckej práce a telepráce. Domácka práca a telepráca  sú osobitné pracovné režimy, v rámci ktorých zamestnanci pracujú z domu alebo iného miesta, ale nie z pracoviska zamestnávateľa. Často si niektorí tieto pracovné režimy mýlia s príležitostnou prácou z domu (tzv. „home office“), ktorá je poskytovaná zamestnávateľmi ako benefit pre zamestnancov, keď je zamestnancom daná možnosť  príležitostne alebo raz za čas pracovať z domu. Tiež je potrebné odlišovať domácku prácu a teleprácu od práce z domácnosti zamestnancov, ktorá je (dočasne) nariadená alebo umožnená v dôsledku súčasnej mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Domácka práca alebo telepráca musí byť dohodnutá v pracovnej zmluve.

Domácka práca a telepráca nie je na Slovensku novinkou – tieto osobitné pracovné režimy bolo možné dohodnúť medzi zamestnávateľom a zamestnancami aj doteraz. V praxi však tieto pracovné režimy boli spojené s viacerými úskaliami. Predovšetkým v rámci domáckej práce a telepráce zamestnávateľom nebolo v zásade umožnené rozvrhovať pracovný čas domáckych zamestnancov a telezamestnancov. To znamenalo, že zamestnávateľ nemohol napr. určiť, v ktoré dni budú domácki zamestnanci a telezamestnanci pracovať, ani kedy (konkrétny čas) im začne a skončí „pracovná doba“. To v praxi bolo pre zamestnávateľov často nevýhodné, ak povaha práce vyžadovala, aby zamestnanci boli k dispozícii pre prácu v konkrétne časové úseky.

Novela Zákonníka práce prináša v tomto (a nielen v tomto) ohľade omnoho väčšiu flexibilitu a zamestnanci a zamestnávatelia majú relatívne veľkú slobodu dohodnúť si podmienky týchto pracovných režimov tak, aby čo najviac vyhovovali ich potrebám. Nesústredíme sa v tomto prehľade na sumarizáciu všetkých podrobností ohľadom domáckej práce a telepráce, ale nižšie sme spracovali iba základný prehľad z nášho pohľadu najdôležitejších zmien oproti doterajšiemu stavu.

DEFINÍCIA DOMÁCKEJ PRÁCE A TELEPRÁCE

O domácku prácu ide, ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. A v prípade, ak taká práca je vykonávaná s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku, ide o teleprácu.

Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Toto platilo už aj doteraz – tak, ako na potrebu tohto rozlišovania upozorňuje v úvode.

„Domácnosť zamestnanca“ je pritom v zásade akékoľvek miesto mimo pracoviska zamestnávateľa, ktoré si zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú. Nová právna úprava umožňuje aj, aby sa v pracovnej zmluve dohodlo, že domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce umožňuje. To znamená, že nie je nevyhnutné takéto miesto (konkrétnu adresu) záväzne určiť v pracovnej zmluve ako nemenné miesto, ale – ak sa tak v pracovnej zmluve zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú – toto miesto si sám môže určovať (a meniť) zamestnanec.

Nová definícia domáckej práce a telepráce zavádza ako dôležitý rozlišovací znak, že, resp. či pôjde o domácku práce alebo teleprácu, a to ten, že taká práca by sa inak mohla vykonávať na pracovisku zamestnávateľa. Čiže o domácku prácu alebo teleprácu nepôjde podľa novej právnej úpravy vtedy, ak síce zamestnanci nepracujú z pracoviska zamestnávateľa, ale z ohľadom na druh, resp. typ a povahu práce by ani nemohli vykonávať prácu na pracovisku zamestnávateľa.

KOMBINÁCIA DOMÁCKEJ PRÁCE/TELEPRÁCE A „ŠTANDARDNEJ“ PRÁCE

Novela Zákonníka práce tiež umožňuje, aby sa v pracovnej zmluve dohodol aj rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca. To znamená, že je možná kombinácia bežnej, štandardnej práce a domáckej práce alebo telepráce. To všetko je potrebné dohodnúť v pracovnej zmluve.

ROZVRHOVANIE PRACOVNÉHO ČASU

Domácka práca a telepráca už nebude nevyhnutne spojená so zákazom rozvrhovania pracovného času zo strany zamestnávateľa. Teraz už bude možné dohodnúť sa, či si budú zamestnanci a telezamestnanci rozvrhovať pracovný čas sami alebo či im bude rozvrhovať pracovný čas zamestnávateľ tak, ako je to bežné (je možné dohodnúť napr. aj pružný pracovný čas).

Ak si zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú, že pracovný čas si bude rozvrhovať sám zamestnanec, tak naďalej (ako aj doteraz) to bude znamenať, že zamestnanec nebude mať nárok mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdovú kompenzácia za sťažený výkon práce (ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak). Podobne, tak ako doteraz, nebude takému zamestnancovi patriť ani náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci okrem náhrady mzdy v prípade úmrtia rodinného príslušníka.

ÚČINNOSŤ

Nová právna úprava domáckej práce a telepráce nadobudne účinnosť 1.3.2021. V prípade súčasných domáckych zamestnancov alebo telezamestnancov odporúčame aktualizovať vzorové pracovné zmluvy a uzatvoriť dodatky k pracovným zmluvám, ktoré budú zohľadňovať novú právnu úpravu. Taktiež nová právna úprava – s ohľadom na väčšiu flexibilitu oproti doterajšej právnej úprave – dáva priestor zvážiť a dohodnúť režim domáckej práce alebo telepráce aj u zamestnancov, ktorí doposiaľ pracovali v „bežnom“ režime.

***

Tento právny prehľad bol pripravený vo februári 2021 výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nemá byť považovaný za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad nie je komplexný a iba stručne sumarizuje príslušné zmeny právnej úpravy.

[1] Zákon č. 76/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony