COVID-19
Ďalšie schválené opatrenia v daňovej oblasti

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22.04.2020 v treťom čítaní prerokovala a schválila vládnu novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. (ďalej len „Novela“), prostredníctvom ktorej (okrem iného) došlo k rozšíreniu balíka daňových opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu. Táto Novela bola publikovaná v Zbierke zákonov dňa 25.04.2020 pod č. 96/2020 Z. z.

Deklarovaným cieľom Novely je urýchlene podporiť finančnú kondíciu, likviditu a peňažný tok podnikov, zabrániť kolapsu podnikateľského prostredia a zachovať strategické a kritické procesy nutné pre zvládnutie šírenia ochorenia COVID-19. Prijatím Novely sa má podľa navrhovateľa poskytnúť pomoc podnikateľom (fyzickým osobám, ako aj právnickým osobám) v období pandémie, kedy nie sú schopní načas platiť/plniť svoje záväzky a taktiež budú odbremenení od určitých administratívnych úkonov. 

Nižšie uvádzame stručný prehľad najrelevantnejších opatrení v daňovej oblasti v zmysle predmetnej Novely (komplexný a pravidelne aktualizovaný prehľad je možné nájsť na stránkach Finančnej správy SR, príp. aj stránkach Ministerstva financií SR).

  • Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní na žiadosť daňových subjektov – príslušné ustanovenia zákona č. 67/2020 Z. z. (§6 a §8) sa terminologicky spresňujú a zjednocujú tak, aby sa aj daňová kontrola/daňové konanie, ktorá začne počas obdobia pandémie, prerušovalo na žiadosť daňového subjektu. Ak daňový subjekt žiadosť o prerušenie daňovej kontroly nepodá, v jej vykonávaní sa bude naďalej pokračovať. V daňových kontrolách/konaniach, ktoré boli doteraz v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. ex lege prerušené, sa bude od účinnosti Novely pokračovať, a ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takejto daňovej kontroly/konania, tak sa znovu preruší, a to odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly/konania.
  • Zmeškanie úkonov v daňovej kontrole a daňovom konaní – Novela stanovuje, že ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie daňovej kontroly/konania (viď vyššie), pri úkonoch v daňovej kontrole/konaní sa odpustenie zmeškania lehoty podľa § 4 zákona č. 67/2020 Z. z. neuplatní (automatické odpustenie zmeškania lehoty).  Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova. Daňový subjekt teda nebude môcť namietať, že správca dane neprihliadol na mimoriadne okolnosti a nerešpektoval ustanovenie o automatickom odpustení zmeškania lehoty.
  • Daňové preplatky na dani z príjmov – Novela v novom ustanovení § 10a stanovuje, aby preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré podá počas obdobia pandémie, správca dane vrátil daňovému subjektu najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané.
  • Nová skutková podstata daňového správneho deliktu – Novelou sa dopĺňa ustanovenie § 12 ods. 4 a 5 zákona č. 67/2020 Z. z., s cieľom predísť špekulatívnemu správaniu daňových subjektov a zneužívaniu skoršieho vracania daňových preplatkov z daňových priznaní k dani z príjmov pred uplynutím lehoty splatnosti. Ak sa daňovému subjektu zníži daňový preplatok, a to po daňovej kontrole alebo podaním opravného alebo dodatočného daňového priznania k dani z príjmov, bude mu uložená pokuta vo výške 100 % z uvedeného rozdielu, pričom daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane aj tento rozdiel.
  • Neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel – Novela v novozavedenom ustanovení § 18a upúšťa od povinnosti platenia tých preddavkov na daň z motorových vozidiel, ktoré mali byť splatné počas obdobia pandémie, počnúc mesiacom apríl 2020. Daňovník, ktorý využije možnosť neplatenia preddavkov na daň počas obdobia pandémie, vyrovná daň v lehote na podanie daňového priznania (štandardne v januári 2021).
  • Asignované finančné prostriedky (tzn. poukázateľné 2%, resp. 3% z dane) – Novela predlžuje lehotu, v ktorej by prijímatelia podielu zaplatenej dane z príjmov (tzn. neziskové organizácie) mohli použiť finančné prostriedky získané z asignácie dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, a to nielen počas obdobia pandémie, ale až do konca roka 2021.
  • Neplatenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby – v zmysle nového ustanovenia § 24a Novela umožňuje neplatenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (vypočítané podľa § 34 zákona o dani z príjmov a splatné v období pandémie) a rovnako preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby (vypočítané podľa § 42 zákona o dani z príjmov a splatné v období pandémie), a to za to obdobie, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Hlavnou podmienkou pre umožnenie neplatenia preddavku na daň z príjmov v príslušnom mesiaci (štvrťroku) je teda pokles tržieb najmenej o 40 % za predchádzajúci mesiac (štvrťrok) oproti tržbám toho istého mesiaca (štvrťroku) roka 2019.  Takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020.
  • Možnosť odpočtu úhrnnej výšky daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018 – nové ustanovenie § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. umožňuje odpočítať neuplatnenú daňovú stratu k dani z príjmov vykázanú za roky 2015 až 2018 od základu dane daňovníka fyzickej alebo právnickej osoby, a to v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. Daňovník má možnosť uplatniť si tieto daňové straty v úhrnnej hodnote najviac 1 mil. eur.

Bližšie informácie o schválenej Novele (vrátane dôvodovej správy) sú dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7759.

***

Súčasný legislatívny vývoj sledujeme a budeme priebežne zverejňovať aktualizácie k vyššie uvedeným informáciám (a tiež k iným legislatívnym zmenám a k zaujímavým právnym témam). Tento príspevok bol pripravený 28.04.2020.