Finančné služby

Čechová & Partners je dlhodobo vysoko oceňovaná v oblasti Bankovníctvo a financie v medzinárodných hodnotiacich rebríčkoch Chambers Europe, Legal 500 aj IFLR 1000. Na našu podporu v otázkach regulácie finančných služieb, v záležitostiach súvisiacich s právom obchodných spoločností a iných právnych otázkach sa preto spoliehajú nielen veľké banky a poisťovne, ale aj burzoví makléri, správcovské spoločnosti a iní poskytovatelia finančných služieb.

Referencie

Významný britský retailový bankový dom

Komplexné právne poradenstvo v oblasti bankovej regulácie pre škótsku retailovú banku v procese cezhraničného zlúčenia s holandskou úverovou inštitúciou prebiehajúce v nadväznosti na vnútro-skupinovú reštrukturalizáciu a rozdelenie holandskej úverovej inštitúcie poskytujúcej bankové služby, okrem iného, v Slovenskej republike. Poradenstvo zahŕňalo hĺbkový audit štandardnej zmluvnej bankovej dokumentácie holandskej banky a posúdenie právneho režimu jej transferu zmluvného portfólia v dôsledku vnútro-skupinového rozdelenia holandskej banky a jej následného cezhraničného zlúčenia s naším klientom ako nástupníckou bankovou inštitúciou.

Zahraničný investičný fond a investičná holdingová spoločnosť vo vlastníctve Singapurskej republiky

Komplexné právne poradenstvo vo veciach finančnej regulácie pre singapurskú investičnú spoločnosť vlastniacu a spravujúcu portfólio v objeme 177 miliárd USD vo veci nadobudnutia jej nepriamej účasti vo významnej, na slovenskom trhu pôsobiacej, životnej poisťovni, dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Bank of America Merrill Lynch

Komplexné regulačné poradenstvo divízii firemného a investičného bankovníctva Bank of America vo veci obchodovania s finančnými nástrojmi v Slovenskej republike, vrátane obchodovania s cennými papiermi a s komoditnými derivátmi a poskytovania pravidelných informácií o právnych zmenách v oblasti obchodovania s nimi.

Swiss Re Corporate Solutions Ltd (Swiss Re)

Komplexné regulatórne poradenstvo v oblasti poisťovania a zaisťovania v nesporovej veci pre švajčiarskeho klienta zamýšľajúceho vstúpiť na slovenský poisťovací a zaisťovací trh, vrátane poradenstva ohľadom všetkých štádií procesu uzatvárania poisťovacích a zaisťovacích obchodov, vrátane marketingu a predaja poistných produktov, likvidácie poistných udalostí; právne poradenstvo pokračuje poskytovaním pravidelných aktualizácií informácií o regulačných aspektoch poisťovníctva.

Švajčiarska poisťovacia spoločnosť

Komplexné regulatórne poradenstvo ohľadom poisťovacích služieb, ako aj pravidelné aktualizácie informácií o regulačných aspektoch poisťovníctva a špeciálnych poistných produktov životného a neživotného poistenia významnej švajčiarskej poisťovni, ktorá je globálnou poisťovacou spoločnosťou obchodovanou na SIX Swiss Exchange.

Americká spoločnosť poskytujúca služby poistenia zodpovednosti za škodu medicínskym spoločnostiam a inovátorom v oblasti biomedicínskych vied

Právne poradenstvo v oblasti regulácie poisťovníctva, vrátane posúdenia a lokalizácie zmluvnej dokumentácie pre oblasť klinického skúšania a úpravy obchodného modelu pre potreby trhu v Slovenskej republike.