SIH antikorona záruka

Slovak Investment Holding, a.s. („SIH“) spustil nový program finančnej pomoci pre malé a stredné podniky („MSP“) pod názvom „SIH antikorona záruka“, ktorý má za cieľ pomôcť MSP vysporiadať sa s finančnými ťažkosťami a problémami s likviditou počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a pomôcť im zachovať zamestnanosť a udržať pracovné miesta. Dňa 30. marca 2020 zverejnil SIH výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do programu a implementácie tohto finančného nástroja. Ku dnešnému dňu sa podľa verejne dostupných informácií zapojilo už nasledovných 8 slovenských komerčných bánk: Slovenská sporiteľňa, a.s., VÚB, a.s., BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Československá obchodná banka, a.s., Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, OTP Banka Slovensko, a.s. a Tatra banka, a.s. O zapojenie sa do programu prejavilo na základe výzvy z 30. marca 2020 celkovo 9 bánk.

SIH antikorona záruka, ako unikátny finančný nástroj, pozostáva z nasledovných dvoch zložiek: a) z portfóliovej záruky za úvery poskytnuté bankami pokrývajúcej maximálne 80% jednotlivých úverov a maximálne 50% z celkového objemu úverov poskytnutých v rámci programu SIH antikorona záruka a b) z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4% za predpokladu, že MSP zachová zamestnanosť a udrží pracovné miesta počas prvého roku trvania úveru, bez ohľadu na ekonomickú krízu spôsobenú ochorením COVID-19. Na základe SIH antikorona záruky môžu MSP profitovať z úverov s nízkou úrokovou mierou alebo až z bezúročných úverov s trojročnou až štvorročnou splatnosťou a z dodatočnej výhody jednoročného obdobia odkladu splátok istiny, ako aj z úrokov, všetko bez požiadavky na poskytnutie zabezpečenia úveru.

Konkrétne podmienky poskytnutia úveru v rámci programu SIH antikorona záruka budú dostupné v jednotlivých zapojených bankách, ktoré budú celý proces administrovať.

Viac o hlavných parametroch SIH antikorona záruky, podmienkach pre získanie úveru a kritériách pre použitie finančných prostriedkoch získaných z úveru poskytnutého v programe SIH antikorona záruka si môžete prečítať v našom prehľade, ktorý pripravili Simona Haláková a Ivan Kolenič z nášho tímu pre bankovníctvo a financie dňa 15. mája 2020, na základe verejne dostupných informácií, najmä informácií uverejnených na webovej stránke SIH. Plné znenie tohto prehľadu nájdete v nasledovnom PDF dokumente SIH antikorona záruka