Dočasná ochrana podnikov
pred konkurzmi

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 14.4.2020 návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii (tzv. Lex Corona). Uvedenú novelu Lex Corona schválila NR SR dňa 22.4.2020 a nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia dňa 25.4.2020, avšak nižšie uvedená úprava dočasnej ochrany podnikov pred konkurzmi nadobudla účinnosť dňom 12.5.2020. Cieľom navrhovanej úpravy je vytvorenie právneho rámca pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikom, ktoré sa v dôsledku šírenia koronavírusu ocitli vo veľmi vážnej finančnej situácii, ktorá ohrozuje ich súčasnú alebo budúcu prevádzku. Navrhovaná úprava má vytvoriť predpoklady pre životaschopnosť a riadne prevádzkovanie podnikov po zániku opatrení, ktoré spôsobili utlmenie viacerých oblastí ekonomiky.

Predpoklady poskytnutia dočasnej ochrany

O poskytnutie dočasnej ochrany môžu požiadať podnikatelia so sídlom alebo miestom podnikania na území SR za predpokladu, že ich oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12.3.2020 a k 12.3.2020 neboli v úpadku (t.j. neboli v predĺžení, ani platobne neschopní). Novela Lex Corona zároveň vymedzuje osoby, ktoré nie sú oprávnené o dočasnú ochranu žiadať. Jedná sa napríklad o banky, poisťovne, správcovské spoločnosti, či obchodníkov s cennými papiermi.

Dočasná ochrana sa poskytne na účel ochrany podnikateľa z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ak podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku. Ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020. Predpokladom poskytnutia dočasnej ochrany je, že neexistujú dôvody na zrušenie žiadateľa, nie je voči nemu vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia a k 12.3.2020 voči nemu nebolo vedené exekučné konanie pre uspokojenie jeho záväzkov z podnikateľskej činnosti, ani výkon záložného práva na jeho podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Žiadateľ musí takisto riadne viesť účtovníctvo, plniť povinnosť predkladania účtovných závierok a vyhlásiť, že v roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje a neurobil ani žiadne iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu, s výnimkou opatrení smerujúcich k predchádzaniu alebo zmierneniu následkov šírenia koronavírusu. Ak aj podnikateľ počas roka 2020 použil zisk na plnenia v prospech spoločníkov alebo urobil iné úkony ohrozujúce jeho finančnú stabilitu, má možnosť následky týchto úkonov odstrániť a následne požiadať o poskytnutie dočasnej ochrany.

Konanie o poskytnutí dočasnej ochrany

Podnikatelia, ktorí sa rozhodnú o dočasnú ochranu požiadať, sú povinní tak urobiť prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Žiadosť je potrebné zaslať elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu osobitne stanoveného ako miestne príslušného pre tento účel (podnikatelia-fyzické osoby môžu doručovať i poštou alebo osobne). Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany a túto informáciu spolu s údajmi o žiadateľovi zverejní v Obchodnom vestníku.

Účinky dočasnej ochrany

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany majú brániť potenciálnej vlne nových konkurzných konaní.   Účinky poskytnutia dočasnej ochrany sú predovšetkým nasledovné:

  • prerušenie konaní o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12.3.2020 alebo počas dočasnej ochrany;
  • počas trvania dočasnej ochrany podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok – to platí aj pre osoby, ktoré sú povinné tak urobiť v jeho mene (t.j. členovia štatutárnych orgánov);
  • prerušenie exekučných konaní začatých po 12.3.2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nárokov z jeho podnikateľskej činnosti;
  • nemožnosť začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku pod dočasnou ochranou;
  • nemožnosť započítať proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi skôr – uvedené sa vzťahuje na pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s podnikateľom;
  • nemožnosť podnikateľovi pod dočasnou ochranou jednostranne (i) vypovedať zmluvu, alebo (ii) od nej odstúpiť, alebo (iii) odoprieť plnenie pre omeškanie podnikateľa s plnením, ak vzniklo v čase od 12. marca 2020 do  12.5.2020 a jeho príčinou boli následky šírenia koronavírusu; neplatí to však vtedy, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku;
  • prerušenie plynutia lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou (vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov);
  • možnosť prednostne uhrádzať „novší dlh“ bezprostredne súvisiaci so zachovaním prevádzky podniku pred „starším dlhom“;
  • nepoužitie ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a ani konkurzného práva o podriadenosti uspokojenia pre úvery a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté bezhotovostne spriaznenou osobou počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku; na ich zabezpečenie sa však v prípadnom konkurze neprihliadne;
  • do skončenia dočasnej ochrany nie je prípustné žiadne rozdeľovanie zisku alebo iných vlastných zdrojov, ani žiadne podstatné nakladanie s majetkom podnikateľa; podnikateľ pod dočasnou ochranou je od podania žiadosti povinný vynaložiť úprimnú snahu uspokojiť veriteľov a uprednostniť ich záujmy pred vlastnými záujmami; v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok podnikateľa, ktorý bol pod dočasnou ochranou, je právny úkon, ktorý bol urobený v rozpore s uvedeným, neúčinný voči veriteľom.

Zánik dočasnej ochrany

Dočasná ochrana má pre všetkých podnikateľov v zásade časovo obmedzené pôsobenie a bez ohľadu na jej začiatok zanikne 1.10.2020. O predĺžení trvania dočasnej ochrany, najdlhšie však len do 31.12.2020, môže rozhodnúť vláda nariadením vyhláseným v Zbierke zákonov. Podnikateľ sa dočasnej ochrany môže vzdať, t. j. požiadať sám o jej zrušenie, avšak do úvahy prichádza aj možnosť, že ju súd zruší, ak zistí, že neboli dané podmienky na jej poskytnutie alebo nie sú dané podmienky na jej trvanie. Kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany môže podať ktokoľvek.

***