Novela Zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov

16. októbra 2019 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 343/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Hlavným cieľom novely je zmena definície európskej referenčnej ceny lieku a úprava podmienok eliminácie doplatku.

Európska referenčná cena

Maximálna cena lieku v Slovenskej republike sa podľa doterajšej úpravy určuje podľa cien rovnakého lieku v iných členských štátoch EÚ. Za týmto účelom pravidelne dochádza k porovnávaniu cien lieku v iných členských štátoch a k výpočtu európskej referenčnej ceny, ktorá je definovaná ako priemer troch najnižších cien spomedzi úradne určených cien lieku v iných členských štátoch EÚ, pričom ak má liek úradne určenú cenu:

  1. len v jednom z iných členských štátov, úradne určená cena lieku v tomto štáte, a
  2. v dvoch z iných členských štátov, priemer cien v týchto členských štátoch.

Podľa doterajšej právnej úpravy sa porovnávajú iba identické veľkosti balenia, t.j. napr. cena 20 ks balenia sa neporovnáva s cenou 10 ks balenia. Ak je veľkosť balenia lieku registrovaná v Slovenskej republike odlišná ako veľkosti balenia v iných členských štátoch, ceny týchto odlišných balení sa momentálne neporovnávajú. Zmena zákona zavádza pravidlo, podľa ktorého, ak je v konkrétnom členskom štáte EÚ k dispozícii identická veľkosť balenia lieku, do porovnania sa započíta táto cena, avšak ak nie, do porovnania sa započíta cena najvýhodnejšieho balenia prepočítaná na slovenskú veľkosť.

S účinnosťou od 1. januára 2020 bude európska referenčná cena lieku definovaná ako aritmetický priemer troch najnižších cien spomedzi úradne určených cien lieku v iných členských štátoch EÚ, pričom ak:

  1. má liek úradne určenú cenu len v jednom z iných členských štátov, aritmetický priemer súčtu úradne určenej ceny lieku v tomto členskom štáte a dvoch najnižších jednotkových cien tohto lieku v iných členských štátoch s najnižšou jednotkovou cenou lieku prepočítaných na veľkosť balenia lieku, ktorého európska referenčná cena sa určuje,
  2. má liek úradne určenú cenu len v dvoch iných členských štátoch, aritmetický priemer súčtu úradne určenej ceny lieku v týchto členských štátoch a najnižšej jednotkovej ceny tohto lieku v inom členskom štáte s najnižšou jednotkovou cenou lieku prepočítanej na veľkosť balenia lieku, ktorého európska referenčná cena sa určuje,
  3. nemá liek úradne určenú cenu v iných členských štátoch, aritmetický priemer troch najnižších jednotkových cien tohto lieku v iných členských štátoch s najnižšou jednotkovou cenou lieku prepočítaných na veľkosť balenia lieku, ktorého európska referenčná cena sa určuje.

Štát si od zmeny sľubuje úsporu finančných prostriedkov vo výške aspoň tri milióny eur.

Eliminácia doplatku

Podmienky, za ktorých sa neuplatňuje princíp zachovania pomeru úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca pri zmene predajnej ceny lieku vo verejnej lekárni alebo v pobočke verejnej lekárne, sa menia nasledovne:

  1. možnosť eliminácie doplatku pre liek, ktorého doplatok poistenca je vyšší ako 5 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje úhrada, sa obmedzuje tak, že bude dostupná iba za podmienky, že v rovnakej referenčnej skupine nie je zaradený liek s doplatkom poistenca nižším ako 5 % z priemernej mesačnej mzdy;
  2. ruší sa možnosť eliminácie doplatku pre liek, ktorý je zaradený v zozname kategorizovaných liekov v referenčnej skupine, v ktorej je zaradený liek ktorého doplatok poistenca je vyšší ako 5% z priemernej mesačnej mzdy.

Táto zmena nadobúda účinnosť od 1. júla 2020.

***

Tento právny prehľad bol pripravený v novembri 2019 výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nepredstavuje právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad nie je komplexný a iba stručne sumarizuje príslušné zmeny právnej úpravy. V prípade ak máte záujem o podrobnejšie informácie o vyššie uvedenej legislatívnej zmene, neváhajte, prosím, kontaktovať ktorúkoľvek Vašu kontaktnú osobu v Čechová & Partners.