Návrh zákona o skrátenej práci „Kurzarbeit“

Dňa 23.02.2021 bol vládou SR schválený návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce, označovaný aj ako zákon upravujúci „kurzarbeit“. V čase uverejnenia tohto článku návrh zákona čaká na jeho schválenie parlamentom, teda finálna verzia zákona sa môže od jeho verzie opísanej v tomto článku meniť. Predpokladaná účinnosť noviniek opísaných v tomto článku sa predpokladá dňa 01.01.2022.

Návrh zákona bol vytvorený na základe koncepcie, o ktorej sme už v minulosti informovali. Podstatou návrhu zákona je poskytovanie dávky zo systému sociálneho zabezpečenia na náhradu nákladov zamestnanca, ktorému bol zamestnávateľ donútený skrátiť pracovný čas v dôsledku nepriaznivej situácie spôsobenej vonkajšími vplyvmi, ktoré mali za následok neschopnosť zamestnávateľa prideľovať prácu zamestnancovi v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času. Návrhom zákona sa sleduje udržanie zamestnanosti v čase kríz, nakoľko zamestnávatelia nebudú dotlačení k prepúšťaniu zamestnancov v dôsledku klesajúcich príjmov.

Zavedenie podpory je spojené so zavedením nového poistného vo výške 0,5 % vymeriavacieho základu (podľa zákona o sociálnom poistení). Prijatie návrhu zákona je ale zároveň spojené aj so znížením vymeriavacieho základu poistného pre poistenie v nezamestnanosti z 1 % na 0,5 %. Pri väčšine zamestnancov sa teda odvodové zaťaženie zamestnávateľa nezmení. Toto ale neplatí pri zamestnancoch, u ktorých zamestnávateľ neodvádza poistné pre poistenie v nezamestnanosti (napríklad osoby s priznaným starobným alebo invalidným dôchodkom z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %).

Podmienky poskytnutia podpory

Aby vznikol nárok na poskytnutie tejto dávky musia byť splnené nasledovné podmienky:

  1. Na strane zamestnávateľa vznikla taká prekážka, kvôli ktorej nie je schopný prideľovať prácu najmenej 1/3 svojich zamestnancov v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.
  2. Prekážka na strane zamestnávateľa bola spôsobená vplyvom vonkajšieho faktora. Tento faktor musí mať dočasný charakter a zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu predísť. Bude sa za neho považovať najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadna okolnosť, okolnosť vyššej moci. Naopak, za vonkajší faktor sa nebude považovať napríklad čas vojny, vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.
  3. Podpora sa bude poskytovať iba pre zamestnancov vykonávajúcich prácu (i) v pracovnom pomere (podľa Zákonníka práce), (ii) v štátnozamestnaneckom pomere (podľa zákona o štátnej službe), (iii) v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (podľa zákona o športe). Podporu teda nebude možné požadovať napríklad pre práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).
  4. Bude potrebné, aby zamestnávateľ mal ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory zaplatené poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Táto podmienka sa bude považovať za splnenú aj v prípade, keď sociálna poisťovňa povolí zamestnávateľovi splatiť dlžné sumy a zamestnávateľ bude splátky uhrádzať v stanovenom termíne a stanovenej výške. Bude sa tiež vyžadovať, aby zamestnávateľ poistné a príspevky platil najmenej 24 mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzajú mesiacu, v ktorom zamestnávateľ bude žiadať podporu.
  5. Zamestnávateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory.
  6. Zamestnávateľ bude musieť mať uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov o tom, že požiada o poskytnutie podpory. Ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, postačí uzatvorenie takejto dohody so zamestnancom, na náhradu ktorého nákladov sa podpora požaduje. Ak sa takúto dohodu nepodarí uzatvoriť, môže ju zamestnávateľ nahradiť súhlasom rozhodcu, na ktorom sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov dohodli; v ostatných prípadoch určí rozhodcu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
  7. Pracovný pomer zamestnanca musí trvať najmenej jeden mesiac a zamestnanec nesmie byť vo výpovednej dobe/lehote, zamestnanec musí mať vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času (ak je u zamestnávateľa zavedené). Rovnako je potrebné, aby zamestnávateľ nebol schopný zamestnanca preradiť na inú prácu v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.
  8. Zamestnávateľ nesmie poberať na náhradu takýchto nákladov na konkrétneho zamestnanca príspevky poskytované podľa iných právnych predpisov (napríklad podľa zákona o službách zamestnanosti alebo zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov).
  9. Na udelenie podpory za konkrétny mesiac je potrebné požiadať o poskytnutie podpory pre tento konkrétny mesiac do konca nasledujúceho mesiaca, pričom žiadosti sa budú podávať v elektronickej forme.

Zamestnávateľ zároveň bude mať povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré poberal podporu, najmenej po dobu 2 mesiacov po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. Za porušenie tejto podmienky sa nepovažuje, ak pracovný pomer skončí zamestnanec z dôvodov na jeho strane.

Čas poskytnutia podpory a jej výška

Doba, počas ktorej sa bude môcť poberať podpora, je časovo obmedzená. Podpora sa môže poskytovať v úhrne maximálne 6 mesiacov počas obdobia 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Toto obdobie môže byť predĺžené nariadením vlády SR v prípade poskytovania podpory na základe vplyvu vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť. Tiež môže byť ustanovená možnosť poskytovania podpory aj v období dvoch mesiacov po ukončení týchto vonkajších faktorov.

Podporou sa bude čiastočne uhrádzať iba časť nákladov zamestnávateľa, konkrétne náklady na náhradu mzdy/platu zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa zo zákonom vymedzených dôvodov, a to v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca. Maximálna výška sumy podpory je stanovená ako 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje. Ako príklad pre rok 2021 – vychádzalo by sa z priemernej mzdy v roku 2019, ktorá je podľa Štatistického úradu SR 1092 €. Maximálna suma podpory by sa teda počítala ako 60 % z 1/174 zo sumy 2184 €, čo predstavuje maximálnu výšku podpory v sume 7,5310 € za hodinu trvania prekážok v práci.

***

Táto informácia bola pripravená v marci 2021 výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nemá byť považovaná za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad právnej úpravy nie je komplexný a iba stručne sumarizuje plánované zmeny právnej úpravy. V prípade, ak máte otázky k tejto téme, neváhajte sa obrátiť na svoju kontaktnú osobu v našej kancelárii alebo na ktoréhokoľvek iného advokáta.