Koncepcia skrátenej práce „Kurzarbeit“

Dňa 21.10.2020  vláda SR schválila návrh koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce do slovenského právneho poriadku s plánovanou účinnosťou od 1.1.2022. Koncepcia skrátenej práce, inšpirovaná nemeckým modelom tzv. „Kurzarbeit“, by mala umožniť zamestnávateľom, ktorí potrebujú dočasne obmedziť prevádzku v nepriaznivej situácii spôsobenej vonkajšími vplyvmi, dočasne skrátiť zamestnancom pracovný čas. Zároveň sa štát prostredníctvom na to určenej dávky zo štátnej schémy sociálneho zabezpečenia bude podieľať na kompenzácii straty príjmu zamestnancov z dôvodu skráteného pracovného času.  Návrh zákona o skrátenej práci by mal byť predložený na rokovanie vlády do konca kalendárneho roka 2020 a jeho schválenie slovenským parlamentom sa očakáva v prvom štvrťroku 2021. Je potrebné nezamieňať si túto novú koncepciu so súčasnou platnou dočasnou schémou pomoci (tzv. Prvá pomoc) zavedenou z dôvodu súčasnej pandémie, ktorá sa tiež označuje ako „Kurzarbeit“. Viac podrobností si môžete prečítať tu:

Koncepcia zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“