Lex Corona

Dňa 24. marca 2020 oznámila vláda Slovenskej republiky prijatie viacerých nových opatrení v súvislosti so zabránením šírenia COVID-19.

Okrem ďalších, Ministerstvo spravodlivosti SR (MSSR) predložilo do Národnej rady SR na prijatie v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii („Lex Corona“). Tento právny predpis bol schválený v Národnej rade Slovenskej republiky 25. marca 2020 a zverejnený ako zákon č. 62/2020 Z. z.; Lex Corona je účinný od 27. marca 2020.

Lex Corona upravuje tieto mimoriadne opatrenia:

 • v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu je umožnené kolektívnym orgánom právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho alebo obchodného práva používanie korešpondenčného hlasovania alebo umožnenie účasti ich členov na zasadnutí orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov (to znamená napríklad, že valné zhromaždenie akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným môže prijímať rozhodnutia aj bez toho, aby akcionári, resp. spoločníci obchodnej spoločnosti boli osobne fyzicky prítomní v jednej miestnosti na zasadnutí valného zhromaždenia);
 • premlčacie a prekluzívne lehoty v súkromnoprávnych vzťahoch odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú; tie, ktoré uplynuli po 12. marci 2020 do dňa účinnosti tohto zákona, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona;
 • okrem určitých výnimiek, do 30. apríla 2020 neplynú ani procesné lehoty na strane účastníkov konania a strán v konaní na súde;
 • v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu budú pojednávania na súdoch vykonávané len v nevyhnutnom rozsahu, účasť verejnosti na týchto pojednávaniach môže byť vylúčená z dôvodu ochrany zdravia;
 • predlžuje sa lehota na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu na 60 dní, ak predĺženie nastalo v čase od 12. marca 2020 do 30. apríla 2020;
 • uplatňuje sa dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby;
 • novelou zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve umožňuje poskytovateľom služieb elektronických komunikácií na žiadosť sprístupňovať Úradu verejného zdravotníctva SR údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, a to údaje komunikujúcich strán (telefónne číslo, meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu) spolu s informáciou o čase vzniku lokalizačného údaja, na účel ich zberu, spracovávania a uchovávania v rozsahu potrebnom na identifikáciu fyzických osôb v záujme ochrany života a zdravia, ako aj na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Úrad verejného zdravotníctva SR bude oprávnený zbierať, spracúvať a uchovávať tieto údaje počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v zdravotníctve, najdlhšie do 31. decembra 2020;
 • novelou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní má byť zakotvené obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora, ak ide o zmluvy uzatvárané na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia v čase núdzového stavu) alebo mimoriadnej situácie, ak sú (s výnimkou zákazky s nízkou hodnotou) zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti.

K prijatiu ďalších komplexnejších opatrení došlo novelou Lex Corona, zákonom č. 92/2020 Z. z. Medzi tieto opatrenia patrí:

 • ochrana nájomcov, ktorá bráni prenajímateľom nehnuteľností,vrátane bytov a nebytových priestorov, jednostranne ukončiť nájom z dôvodu omeškania nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatných v období od 1.4.2020 do 30.6.2020. Uvedená ochrana sa uplatní pod podmienkou, že omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Viac k tejto zmene nájdete tu.
 • odklad exekúcií fyzických osôb na základe ich žiadosti súdnemu exekútorovi, ak im v dôsledku šírenia koronavírusu prechodne poklesli príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre nich alebo pre príslušníkov ich rodiny zvlášť nepriaznivé následky, a to na 6 mesiacov, najdlhšie do 1. decembra 2020. Viac k tomuto opatreniu nájdete tu.
 • došlo k predĺženiu doby zákazu výkonu záložného práva a dražby do 31. mája 2020.

Všetky tieto vyššie uvedené opatrenia sú účinné od 25. apríla 2020.

Napokon táto novela zavádza osobitný inštitút poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľom pred konkurzmi. Toto opatrenie je účinné od 12. mája 2020, odkedy môžu podnikatelia elektronicky žiadať o ochranu prostredníctvom formulárov zasielaných na okresné súdy osobitne stanovené ako miestne príslušné pre tento účel. Téme dočasnej ochrany podnikov sa viac venujeme tu.

Aktualizované ku dňu 04.05.2020.