Hromadné podujatia počas pandémie COVID-19

Možnosť organizácie hromadných podujatí podľa nových opatrení ÚVZ SR

30. septembra 2020 prijal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Opatrenie č. OLP/7694/2020 v znení opravného opatrenia zo dňa 1. októbra 2020, ktorým reaguje na situáciu vzniknutú v dôsledku zvýšeného výskytu prípadov ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Podľa opatrenia sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Osobitnú pozornosť je však potrebné venovať ustanoveniu, podľa ktorého sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.

Uvedené opatrenia môžu predstavovať významné obmedzenie pre subjekty, ktoré zvyknú v rámci svojej činnosti pravidelne organizovať napr. aj vzdelávacie semináre v priestoroch hotelov či reštaurácií. Školenia a semináre totiž možno zaradiť pod pojem „iné podujatia“, ktoré sú v hoteloch a reštauráciách plošne zakázané. Zámerom úradu bolo zrejme obmedziť najmä podujatia spoločenskej a zábavnej povahy spojené s konzumáciou jedál a nápojov, pri ktorých by dochádzalo ku koncentrácii väčšieho množstva osôb bez prekrytia úst a nosa v uzavretých priestoroch, v praxi sa však dotkne  aj vzdelávacích a iných aktivít, pri ktorých ku konzumácii nemusí vôbec dochádzať.

Za zmienku taktiež stoji zákaz akýchkoľvek hromadných podujatí spoločenského charakteru – kary, svadby, krstiny, oslavy, plesy, stužkové slávnosti apod., nakoľko pri nich dochádza k evidovaniu štatisticky významného percenta výskytu ochorenia COVID-19.

Úrad, napriek vyššie spomenutým zdravotným opatreniam, dáva organizátorom možnosť, aby mohli byť usporadúvané hromadné podujatia aj nad rámec limitov a obmedzení, ktoré prijal. Tí totiž môžu usporiadať aj také hromadné podujatie, ktoré prekračuje počet 50 účastníkov vrátane organizátorov, spoločensko-zábavné podujatia (oslavy apod.), resp. hromadné podujatia konajúce sa v hoteli alebo reštaurácii, za predpokladu, že všetci účastníci preukážu svoj zdravotný stav negatívnym testom na COVID-19 nie starším než 12 hodín. Zároveň je potrebné, aby bolo miesto a čas takéhoto hromadného podujatia oznámené najneskôr 48 hodín pred jeho začatím príslušnému úradu regionálneho zdravotníctva. Paradoxne, za dodržania týchto je možné podávať a teda aj konzumovať nápoje či jedlá.

Každé hromadné podujatie, a to akejkoľvek povahy, za eventuality, že je v zmysle opatrenia dovolené, musí spĺňať nasledujúce zdravotno-hygienické požiadavky:

  • klasická ochrana tváre a dýchacích ciest pri vstupe a pobyte;
  • nepodávať a nekonzumovať nápoje a pokrmy (neplatí pri výnimke s negatívnymi testami);
  • častá dezinfekcia priestorov, vybavenie hygienickými prostriedkami;
  • zabezpečenie dávkovačov alkoholovej dezinfekcie na ruky;
  • zabezpečenie oznamu pri vstupe do budovy o povinnosti domácej izolácie v prípade akútneho respiračného ochorenia;
  • zverejnenie oznamu ohľadne zákazu podávania rúk a povinnosti kontaktovať lekára pri príznakoch akútneho respiračného ochorenia (ako aj opustenia miesta hromadného podujatia);
  • zabezpečenie rozostupu 2m medzi osobami pri účasti na podujatí ako aj pri príchode a odchode z neho;
  • ako už bolo spomenuté, v prípade sedenia (napr. v rámci seminárov) je potrebné vynechať medzi obsadenými miestami jedno voľné, pričom dva rady za sebou by mali sedieť na obraz šachovnice, čiže nie za sebou priamo, alebo tak, že sa sedí len v každom druhom rade;
  • schopnosť preukázať aktuálny počet prítomných účastníkov;
  • zabezpečenie dostatočného vetrania priestorov.

Za porušenie opatrenia hrozí pokuta až do 20 000 eur.