Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

1. januára 2020 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce (zákon č. 319/2019 Z.z. z 18. septembra 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov). Novela predstavuje nový typ benefitu upraveného zákonom – príspevok na športovú činnosť. Viac o tomto benefite sa môžete dočítať nižšie.

Dobrovoľnosť príspevku

Štruktúra, koncept a výška príspevku na športovú činnosť sú veľmi podobné rekreačnému príspevku, ktorý bol na Slovensku zavedený na začiatku roka 2019. Rozdielom však je, že príspevok na športovú činnosť dieťaťa môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom na dobrovoľnej báze. Nejde teda o povinnosť zamestnávateľa.

Oslobodenie od dane

Zamestnávateľov by vraj k poskytovaniu tohto nového benefitu mal motivovať priaznivý prístup k zdaňovaniu tohto príspevku. Ten je oslobodený od dane (na rozdiel od iných štandardných benefitov poskytovaných zamestnancom) a je takisto daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Oprávnení zamestnanci

Zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite (bez akéhokoľvek prerušenia) najmenej 24 mesiacov, môžu získať príspevok na športovú činnosť v priaznivom daňovom režime (ak sa ho zamestnávateľ rozhodne poskytnúť). Samozrejme, zamestnávateľ môže poskytnúť podobný benefit aj ostatným zamestnancom (t.j. ktorí sú zamestnaní kratšie ako 24 mesiacov), ale v tom prípade bude tento benefit zdaňovaný v štandardnom režime – tak na strane zamestnávateľa, ako aj na strane zamestnanca.

Výška

Výška príspevku na športovú činnosť je 55% oprávnených výdavkov, najviac však 275 eur na jedného zamestnanca v úhrne na všetky deti zamestnanca za jeden kalendárny rok. Oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré zamestnancom vznikajú v súvislosti so športovou činnosťou ich detí vykonávanou v športovej organizácii zapísanej v príslušnom registri právnických osôb v športe. Zamestnanec predkladá zamestnávateľovi príslušné dokumenty vydané športovou organizáciou, obsahujúce meno a priezvisko dieťaťa a časové obdobie, ktoré tieto dokumenty pokrývajú, do 30 dní od ich vydania športovou organizáciou a tým preukazuje vzniknuté oprávnené výdavky zamestnanca. Zamestnávateľ nahradí oprávnené výdavky zamestnancovi v najbližšom výplatnom termíne, pokiaľ sa so zamestnancom nedohodne inak.

***

Tento právny prehľad bol pripravený v novembri 2019 výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nemá byť považovaný za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad nie je komplexný a iba stručne sumarizuje príslušné zmeny právnej úpravy.