Novela zákona
o neprimeraných podmienkach
v obchode s potravinami

Dňa 2. júna 2021 bola v Zbierke zákonov pod č. 219/2021 Z.z. zverejnená novela („novela“) zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“), ktorý sa zaoberá B2B vzťahmi medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín na akejkoľvek úrovni dodávateľského vzťahu (s výnimkou predaja tovaru koncovému zákazníkovi).

Hlavným cieľom spomínanej novely je transponovať znenie smernice EP a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 („smernica“), ktorá sa zaoberá ochranou malých a stredných podnikov pred silnejšími obchodnými partnermi.

Osobná pôsobnosť

Novela rozširuje rozsah subjektov, na ktoré sa má zákon vzťahovať. Odberateľom je aj
(i) právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom a  odoberá potraviny od dodávateľa (pôjde najmä o orgány verejnej moci, verejnoprávne inštitúcie alebo ich združenia) a (ii) zoskupenie odberateľov, ktoré vzniklo na základe zmluvy alebo inej právnej skutočnosti v súvislosti s nákupom potraviny na účel jej ďalšieho predaja alebo poskytovania služieb s tým súvisiacich. Dodávateľom je tiež právnická osoba, ktorá je združením osôb, z ktorých aspoň jedna je dodávateľom.

Neprimerané obchodné podmienky

Novela upravuje niektoré existujúce a zároveň pridáva do zoznamu nové neprimerané podmienky.

Novela upravuje lehoty splatnosti na úhradu kúpnej ceny, ktorá je 30 dní odo dňa dodania potraviny za predpokladu, že faktúra za potravinu je odberateľovi doručená do 10 dní odo dňa dodania potraviny, alebo 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi, ak bola faktúra doručená odberateľovi po 10 dňoch odo dňa dodania potraviny. Pre vybrané potraviny (v súčasnosti ide o pekárske výrobky (nie však dopekané chladené alebo mrazené polotovary) s dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby najviac 10 dní) novela stanovuje splatnosť v lehote 15 dní odo dňa doručenia faktúry za dodanie týchto potravín. Novela zavádza výnimku z týchto pravidiel pre platby vykonávané v rámci školského programu podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a pre platby vykonávané verejnoprávnymi subjektmi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť podľa § 340b ods. 5 Obchodného zákonníka.

Novela zakazuje jednostrannú zmenu dohodnutých podmienok vrátane zmeny kúpnej ceny, platobnej podmienky, objemu a kvality dodanej potraviny, stanovených dodacích podmienok a podmienok poskytovania služby. Novela tiež zakazuje peňažné plnenia dodávateľa odberateľovi za stratu alebo znehodnotenie potravín v priestoroch odberateľa alebo po nadobudnutí vlastníctva odberateľa k potravine, ktoré nevznikli v dôsledku zavinenia dodávateľa.

Medzi nové neprimerané obchodné podmienky patrí aj neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva účastníkom obchodného vzťahu. Novela tiež zakazuje vyhrážanie sa zmluvnému partnerovi odvetnými opatreniami alebo ich vykonávanie, ak zmluvný partner uplatňuje svoje zákonné alebo zmluvné právo. Novela ďalej zakazuje kompenzácie dodávateľa odberateľovi za preskúmanie podania spotrebiteľa ohľadom potraviny dodávateľa, ak nedošlo k porušeniu povinností dodávateľa.

I keď pre zmluvu o dodaní potravín sa nevyžaduje písomná forma, v prípade písomnej žiadosti dodávateľa o písomné potvrdenie podmienok zmluvy o dodávke musí odberateľ takéto písomné potvrdenie dodávateľovi poskytnúť.

Kontrola

Kontroly budú vykonávané „v primeranej lehote“, čo je odôvodnené tým, že každá kontrola je iná, a preto nemožno stanoviť fixné časové ohraničenie pre všetky kontroly.

Dopĺňa sa povinnosť pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR („ministerstvo“) informovať podávateľa podnetu o spôsobe, akým bolo s podnetom naložené (ak nejde o anonymný podnet), a tiež povinnosť ministerstva utajiť totožnosť podávateľa podnetu a informácie, ktorých zverejnením by mohlo dôjsť k poškodeniu jeho záujmov, ak o to podávateľ podnetu požiadal. Podnet môže ministerstvo zamietnuť, ak by jeho prešetrením alebo vydaním rozhodnutia mohlo dôjsť k prezradeniu uvedených skutočností.

Sankcie

Zmeny sa dotknú aj postupu pri ukladaní sankcií. Podľa novej úpravy je možné konanie o uložení pokuty začať do jedného roka do dňa postúpenia protokolu (ktorý je výstupom kontroly správania toho-ktorého účastníka B2B vzťahu), najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti ustanovenej zákonom. Zároveň sa skracuje lehota, v ktorej možno udeliť poriadkovú pokutu za neplnenie povinností pri výkone kontroly, na tri mesiace. Novinkou je aj výslovné zaradenie konania o uložení pokuty pod režim Správneho poriadku.

Prechodné ustanovenia

Zmluvy uzavreté do 14. júna 2021 budú musieť byť zosúladené s novelou najneskôr do
31. decembra 2021 (s výnimkou zmlúv uzavretých na dobu určitú do 31. decembra 2021). Rovnako tak platí, že na právne vzťahy, ktoré boli zmluvne založené pred 14. júnom 2021, sa budú vzťahovať ustanovenia týchto zmlúv najdlhšie do 31. decembra 2021.

Účinnosť

Novela zákona nadobudne účinnosť 15. júna 2021.

***

Táto informácia bola pripravená v júni 2021 výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nemá byť považovaná za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad právnej úpravy nie je komplexný a iba stručne sumarizuje plánované zmeny právnej úpravy. V prípade, ak máte otázky k tejto téme, neváhajte sa obrátiť na svoju kontaktnú osobu v našej kancelárii alebo na ktoréhokoľvek iného advokáta.