Odklad exekúcií fyzických osôb a predĺženie dočasného zákazu výkonu záložného práva a dražby

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22.4.2020 návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Lex Corona“). Schválený návrh novely Lex Corona okrem iného upravuje špeciálne pravidlá pre odklad exekúcií fyzických osôb finančne zasiahnutých v dôsledku šírenia koronavírusu a predlžuje lehoty dočasného zákazu výkonu záložného práva a dražby, ktoré boli upravené v pôvodnom znení Lex Corona. Novela ešte podlieha podpisu prezidentkou SR a a nadobudne účinnosť až dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Novela bola vyhlásená v Zbierke zákonov dňa 25.4.2020 a dolu uvedené ustanovenia nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia.

Odklad exekúcií fyzických osôb

Navrhovaná právna úprava zavádza odklad exekúcií na základe žiadosti povinného – fyzickej osoby,  ktorej v dôsledku šírenia koronavírusu prechodne poklesli príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre ňu alebo pre príslušníkov jej rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku. Na základe žiadosti takejto osoby vydá súdny exekútor bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.

Odklad sa nevzťahuje na vymoženie pohľadávky na výživnom a na uspokojenie práva na nepeňažné plnenie. Odklad sa tiež nevzťahuje na exekučné konanie, ktoré začalo pred 12.3.2020. Na žiadosti týkajúce sa uvedených konaní exekútor neprihliada. Exekútor taktiež neprihliada na žiadosť v prípade, ak žiadosť nie je úplná, exekúcia už bola odložená na žiadosť povinného, povinnému už bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach alebo ak exekúcie bola zastavená.

Odklad exekúcie je na dobu šiestich mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1.12.2020. Počas odkladu exekúcie môže exekútor vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.

Predĺženie dočasného zákazu výkonu záložného práva a dražby

Navrhovanou právnou úpravou dochádza k predĺženiu lehôt dočasného zákazu výkonu záložného práva a dražby. Dočasný zákaz výkonu záložného práva ako aj dočasný zákaz výkonu dražby bol zavedený Lex Corona, pričom sa začali sa uplatňovať od 27.3.2020  s pôvodným trvaním do 30.4.2020. Schválenou novelou  dôjde k predĺženiu dočasného zákazu výkonu záložného práva a výkonu dražby až do 31.5.2020.

***