Michaela Jurková

Partnerka

Michaela Jurková je partnerkou v advokátskej kancelárii Čechová & Partners s vyše 15-ročnými pracovnými skúsenosťami v oblasti práva obchodných spoločností a zmluvného práva. V súčasnosti sa okrem uvedených právnych oblastí venuje najmä právu finančnej regulácie, projektovému financovaniu a právu duševného vlastníctva. Michaela zodpovedá za poskytovanie právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva v rámci advokátskej kancelárie, so zameraním na ochranné známky, internetové domény a autorské právo (vrátane práv k softvéru).

V oblasti práva obchodných spoločností a zmluvného práva poskytovala právne poradenstvo klientom pri prevodoch majetku a podnikov, nadobúdaniach a predaji účastí a podielov v obchodných spoločnostiach, pri zlúčeniach spoločností, vrátane cezhraničných zlúčení. Významnú časť jej právnej praxe tvorí poradenstvo klientom vo finančných transakciách tak na strane veriteľov, ako aj na strane dlžníkov, a to najmä pokiaľ ide o posúdenie z hľadiska slovenského práva úverových zmlúv a súvisiacich zabezpečovacích nástrojov poskytnutých zo strany slovenských subjektov, vrátane následnej implementácie dokumentov.

Michaela poskytovala právne poradenstvo viacerým klientom zo sektora energetiky (elektrina, plyn, teplo) o regulatórnych aspektoch podnikania v tomto sektore a súlade s regulatórnymi požiadavkami, vrátane vypracovania právnych stanovísk o súlade slovenského práva s legislatívou EÚ.

Pravidelne poskytuje právnu pomoc zahraničným klientom pri organizácii a implementácii medzinárodných plánov na kúpu zamestnaneckých akcií. V posledných rokoch poskytovala právne poradenstvo mnohým zahraničným bankám a nadnárodným finančným inštitúciám v oblasti regulácie poskytovania finančných služieb, obchodovania s finančnými a investičnými nástrojmi, vrátane komoditných derivátov, a kolektívneho investovania.

Medzinárodné uznania odbornosti:

IFLR1000 opakovane uvádza Michaelu ako vysoko hodnotenú právničku pre oblasti Bankovníctvo a financovanie a M&A.

Jazyky: slovenský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk a český jazyk

Akademické vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2000); Ekonomická univerzita v Bratislave (Ing., 1999)