Hospodárska súťaž

Ochrana hospodárskej súťaže má neustále zvyšujúci sa podiel v odbornej praxi našej advokátskej kancelárie Čechová & Partners. Klientom poskytujeme poradenstvo vo veciach protimonopolného schvaľovania domácich a zahraničných transakcií a pri zmluvách obmedzujúcich hospodársku súťaž. Máme mnohoročné skúsenosti s pravidelným zastupovaním klientov v konaniach vo veci prešetrovania možného zneužitia dominantného postavenia na trhu alebo dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž.

Naše odborné znalosti a skúsenosti v oblasti práva hospodárskej súťaže nám umožňujú ponúknuť na vysokej úrovni poradenstvo zamerané na klientov v nasledujúcich oblastiach:

 1. v oblasti antitrustového práva (vrátane súkromnoprávneho vymáhania škôd):
  1. analýza potenciálne protisúťažných postupov,
  2. dohody o horizontálnej spolupráci a vertikálnej distribúcii,
  3. tréningy zamerané na dodržiavanie antitrustových pravidiel (vrátane kontroly z úradnej moci),
  4. interné antitrustové audity,
  5. odvetvové šetrenia,
  6. vyšetrovania a kontroly vykonávané orgánmi hospodárskej súťaže,
  7. zastupovanie klientov vo formálnom konaní o porušení práva pred Protimonopolným úradom SR, vrátane žiadostí v rámci programu zhovievavosti, postupov urovnania a záväzkov,
  8. zastupovanie klientov v oblasti hospodárskej súťaže na slovenských súdoch,
  9. poradenstvo v rôznych otázkach v oblasti súkromnoprávneho vymáhania škôd.
 2. v oblasti kontroly koncentrácií:
  1. poradenstvo v súvislosti s rôznymi aspektmi kontroly koncentrácií potenciálnych transakcií týkajúcich sa fúzií a akvizícií alebo spoločných podnikov,
  2. zastupovanie klientov v  konaniach týkajúcich sa kontroly koncentrácií pred Protimonopolným úradom SR vrátane rokovaní o prijateľných návrhoch podmienok a záväzkov.

V oblasti hospodárskej súťaže sa naša kancelária dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach národných aj medzinárodných hodnotení právnych firiem. Posledné roky sa nám v tejto oblasti dostalo najvyššieho uznania od medzinárodnej rankingovej organizácie Chambers and Partners (Band 1).

„Podľa nás ich sila spočíva  v hlbokej angažovanosti vo veciach. Záležitosti riešia aktívne a pozorne a s veľmi detailným a analytickým prístupom“. Klient pre Chambers and Partners.

„Títo právnici rýchlo reagujú a ich kvalita práce je vynikajúca.“ Klient pre Chambers Europe.

Referencie

Karlovarské minerální vody (Mattoni 1873)

Akvizícia slovenskej dcérskej spoločnosti Pepsi-Cola (ako súčasť akvizície dcérskych spoločností a aktív spoločnosti PepsiCo v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku) Karlovarskými minerálnymi vodami, a. s., najväčším výrobcom minerálnej a pramenitej vody v Českej republike.

Unilabs Diagnostics AB

Nadobudnutie kontroly švédskej biomedicínskej výskumnej spoločnosti Unilabs Diagnostics AB nad slovenskými a českými laboratóriami Alpha Medical, s. r. o. a AeskuLab Holding.

Macquarie Group

Akvizícia spoločnosti Towercom, a. s., slovenského poskytovateľa služieb pozemnej a satelitnej televízie a rozhlasového vysielania na Slovensku spoločnosťou Macquarie Infrastructure & Real Assets (Europe).

Neusiedler AG

Nadobudnutie akcií v SCP, a.s., významnom slovenskom výrobcovi papiera, spoločnosťou Neusiedler AG, rakúskym výrobcom papiera.

Skanska

Akvizícia niekoľkých tuzemských stavebných a infraštruktúrnych spoločností nadnárodnou stavebnou spoločnosťou Skanska

Flughafen Wien

Akvizícia 66 % akcií letiska Košice konzorciom TwoOne za účasti letiska Viedeň.

Emitent stravovacích (a iných benefitných) poukážok

Právne poradenstvo emitentovi stravovacích (a iných benefitných) poukážok vo vzťahu k vyšetrovaniu kartelu a konaniu vedeného Protimonopolným úradom (PMÚ) a pred súdmi SR.

Importér automobilov

Právne poradenstvo importérovi automobilov, ktorý je slovenskou pobočkou jedného z popredných globálnych výrobcov motorových vozidiel, v rôznych komplexných záležitostiach v oblasti hospodárskej súťaže, vrátane systému selektívnej distribúcie na Slovensku a vertikálnych distribučných zmlúv, ako aj školení a implementácie politiky dodržiavania pravidiel.

Výrobca cukru

Právne poradenstvo slovenskej dcérskej spoločnosti jedného z najväčších európskych výrobcov cukru v rôznych záležitostiach v oblasti hospodárskej súťaže, vrátane školení a implementácie politiky dodržiavania pravidiel.

Medzinárodná švédska stavebná spoločnosť

Právne poradenstvo medzinárodnej švédskej stavebnej spoločnosti a jej českej dcérskej spoločnosti v súvislosti s vyšetrovaním kartelu a konaním vedeným PMÚ a pred súdmi SR.

Vedúci poskytovateľ balíkových služieb

Právne poradenstvo vedúcemu poskytovateľovi balíkových služieb v konaní pred Európskou komisiou a Všeobecným súdom proti Slovenskej republike v prípade rozšírenia poštovej rezervácie na hybridnú poštu v rozpore so ZFEÚ.

Výrobca a predajca výrobkov v oblasti čistenia domácností, zdravotnej a osobnej starostlivosti

Právne poradenstvo jednému z popredných svetových výrobcov a predajcov značkových výrobkov v oblasti starostlivosti o domácnosť, zdravotnej a osobnej starostlivosti v súvislosti s vyšetrovaním Protimonopolným úradom SR ohľadom možného porušenia antitrustových pravidiel na trhu s čistiacimi prostriedkami.