Farmaceutický priemysel, zdravotníctvo, chemický priemysel

Čechová & Partners je jednou z vedúcich kancelárii poskytujúcich poradenstvo v oblasti farmaceutického priemyslu. Právne poradenstvo našej kancelárie pravidelne využíva veľká  časť inovatívnych farmaceutických spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, zároveň však radíme aj viacerým spoločnostiam s generickým portfóliom ako aj inovatívnym spoločnostiam bez trvalej prítomnosti na slovenskom trhu. Naša asistencia sa zameriava na kompletnú obsluhu pri témach zamestnávajúcich tento sektor: dodržiavanie regulačných požiadaviek, ochranu spotrebiteľa, reklamu, sponzoring, odborné podujatia, zmluvy, distribúcia, cenová regulácia, kategorizácia, registrácie, špecifické súťažno-právne aspekty, klinické skúšanie a výskum, zdravotná dokumentácia a súkromie, farmakovigilancia a zodpovednosť za škodu, pracovnoprávne otázky, verejné obstarávanie či obchodnoprávna podpora. Právne rady sme v tejto oblasti tiež poskytli aj iným subjektom pôsobiacim v oblasti zdravotnej starostlivosti, distribúcie, ako aj výroby zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín, či výživových doplnkov.

Referencie

Merck Sharp & Dohme

Dlhodobo poskytujeme právne poradenstvo tejto vedúcej inovatívnej farmaceutickej spoločnosti. Týka sa širokého spektra právnych záležitosti, vrátane zmluvných vzťahov, reklamy, sponzoringu, odborných podujatí, compliance a etiky, registrácie liekov, klinického skúšania a iných typov výskumu, distribúcie, súťažných pravidiel, verejného obstarávania, cenovej regulácie, kategorizácie, pracovnoprávnych vzťahov vo farmácii, ochrany osobných údajov, či korporátneho práva.

Švajčiarska nadnárodná farmaceutická spoločnosť

Poskytujeme komplexné poradenstvo tomuto dlhoročnému klientovi v kompletnom spektre právnych otázok dotýkajúcich sa farmaceutického priemyslu, najmä v zmluvnej agende, compliance, súlade s etickými kódexmi, reklame, sponzoringu, v rôznych typoch štúdií, kategorizácii, tzv. managed entry agreements, ako aj súvisiacej pracovnoprávnej a obchodnoprávnej agende.

Americká špecializovaná farmaceutická spoločnosť

Čechová & Partners úspešne zastupovala klienta v konaní iniciovanom pacientom, ktorý sa zúčastnil klinického skúšania a domáhal sa náhrady údajnej ujmy spôsobenej vedľajšími účinkami lieku z klientovho portfólia

Bausch Health

Poskytujeme právne poradenstvo pre slovenskú dcérsku spoločnosť tejto nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti ohľadom rôznych záležitostí korporátneho práva, bežnej korporátnej agendy, obchodných zmlúv, pracovného práva, ochrany osobných údajov, ako aj regulačných záležitostí.

Fresenius Kabi

Čechová & Partners poskytuje spoločnosti komplexné poradenstvo v rôznych oblastiach práva, ako aj v regulovaných oblastiach (farmaceutické právo, reklama, súťažné právo).

Americká nadnárodná farmaceutická spoločnosť

Poskytujeme tomuto klientovi odborné poradenstvo najmä v otázkach kategorizácie, cenovej regulácie a dojednávania tzv. managed entry agreements.