Povinnosť zápisu zamestnávateľov v Registri partnerov verejného sektora
pre čerpanie pomoci zamestnávateľom –
predĺženie lehoty

Dňa 19.1.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „zákon“). Zákon okrem iného predlžuje výnimku týkajúcu zápisu zamestnávateľov v Registri partnerov verejného sektora pre účely čerpania pomoci na podporu udržania pracovných miest podľa zákona o službách zamestnanosti počas roku 2021.

Podľa schváleného zákona sa u zamestnávateľov, ktorým sa poskytuje príspevok na udržanie pracovných miest, považuje povinnosť zápisu v Registri partnerov verejného sektora za splnenú do 31.12.2021, vrátane celého mesiaca január 2021.

Zamestnávatelia tak môžu naďalej čerpať štátnu pomoc na udržanie zamestnanosti bez toho, aby boli zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, a to až do konca roka 2021. Je potrebné mať ale na pamäti, že zákon iba akoby predlžuje lehotu, v rámci ktorej by inak zamestnávatelia čerpajúci danú pomoc boli povinní sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Zákon túto povinnosť ale nezrušuje celkom. Preto zamestnávatelia, ktorí budú čerpať na udržanie zamestnanosti príspevky vo výške (celkom; teda vrátane príspevkov v roku 2020) nad zákonom stanovenú hranicu (jednorazové plnenie prevyšujúce hodnotu 100.000 eur alebo opakujúce sa plnenia úhrnne prevyšujúce hodnotu 250.000 eur), budú povinní si povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora po uplynutí výnimky (teda najneskôr 1.1.2022) dodatočne splniť.