Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže
Kontrola koncentrácií

Nový zákon č. 187/2021 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže nadobudol účinnosť 1. júna 2021. Aj keď hlavným cieľom prijatia nového zákona je transpozícia smernice 2019/1 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (Smernica ECN+), zmeny neobišli ani oblasť kontroly koncentrácií. Nový zákon už neobsahuje osobitné notifikačné kritérium pre vytvorenie plnofunkčných spoločných podnikov, zavádza právomoc Protimonopolného úradu SR (PMÚ) ukladať dočasné opatrenia, precizuje lehoty v konaniach o koncentráciách, a nevyhnutne sa zaoberá aj dopadom pandémie COVID-19.

Notifikačné kritériá

Kritériá pre oznamovanie koncentrácií PMÚ sa podľa nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže riadia osvedčenou logikou prahových hodnôt počítaných z obratu spájajúcich sa podnikateľov. Koncentrácia podlieha povinnému oznámeniu PMÚ pred jej uzavretím, ak:

  1. spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie v Slovenskej republike, je najmenej 46 000 000 eur a aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý najmenej 14 000 000 eur za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie alebo; alebo
  2. celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie v Slovenskej republike, je:
  • v prípade koncentrácie formou zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov, aspoň jedným z účastníkov koncentrácie najmenej 14 miliónov eur, a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 miliónov eur alebo;
  • v prípade koncentrácie formou získania kontroly nad podnikateľom aspoň jedným z účastníkov koncentrácie, nad ktorým alebo nad časťou ktorého sa kontrola získava, najmenej 14 miliónov eur, a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie ktorýmkoľvek ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 miliónov eur.

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže už neobsahuje špeciálne kritérium pre povinnosť oznamovať koncentrácie formou vytvorenia plnofunkčného spoločného podniku, ktoré podľa doterajšieho zákona podliehali kontrole PMÚ, ak celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike aspoň jedným z účastníkov koncentrácie vytvárajúcich spoločný podnik bol najmenej 14 miliónov eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie bol najmenej 46 miliónov eur.

Notifikačné kritérium, ktoré nevyžadovalo, aby samotný spoločný podnik mal akýkoľvek obrat na Slovensku, sa v praxi považovalo za nadbytočné, pretože zahŕňalo aj výhradne zahraničné transakcie bez vplyvu na slovenský trh (vrátane takých rozdielnych transakcií ako bol vstup indického investora do podniku so sídlom v Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii, Holandsku, Singapure, Brazílii, Mexiku, Číne a USA, založenie výrobcu automobilov v Thajsku, či renovácia a prevádzka letiska v Santiagu de Chile). Okrem toho bolo v praxi náročné rozlíšiť medzi niektorými prípadmi založenia plnofunkčného spoločného podniku a získania spoločnej kontroly.

Podľa nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže sa koncentrácie formou založenia spoločných podnikov budú hodnotiť podľa všeobecného notifikačného kritéria a kritéria pre koncentrácie formou získania kontroly.

Ustanovenie, o ktorom sa uvažovalo v prvom návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže, podľa ktorého mal PMÚ získať právomoc posudzovať koncentrácie, ktoré nedosahujú obratové kritériá, na základe alternatívnych kritérií založených na nižšom obrate a podiele na trhu, bolo v legislatívnom procese vypustené a nebolo zahrnuté do konečného znenia zákona.

Proces preskúmavania koncentrácie

Lehoty pre rozhodovanie o koncentrácií zostávajú nezmenené: 25 pracovných dní vo fáze I, ak koncentrácia nevzbudzuje obavy z narušenia súťaže, a dodatočných 90 pracovných dní vo fáze II, ak je potrené podrobné posúdenie transakcie. V novom zákone o ochrane hospodárskej súťaže sa spresňuje, že lehota 90 pracovných dní vo fáze II začína od posledného dňa obdobia fázy I, na rozdiel od doterajšej úpravy, podľa ktorej lehota vo fáze II začínala od doručenia oznámenia účastníkovi konania, že transakcia bude posudzovaná vo fáze II.

Ďalšou procesnou novinkou inšpirovanou praxou Európskej komisie pri konaniach podľa Nariadenia EÚ o kontrole koncentrácií je povinnosť účastníka konania bezodkladne informovať PMÚ o akýchkoľvek zmenách v oznámení koncentrácie alebo o akýchkoľvek dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa oznámenia, ku ktorým dôjde po oznámení. Lehota na vydanie rozhodnutia sa automaticky zastaví od vzniku takejto udalosti, až kým udalosť nebude oznámená PMÚ.

Dočasné opatrenia

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže zavádza niekoľko nových právomocí PMÚ vrátane právomoci ukladať dočasné opatrenia v prípadoch kontroly koncentrácií. Ak je odôvodnený predpoklad, že došlo k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie pred jej povolením (tzv. „gun jumping“), z koncentrácie, ktorú PMÚ zakázal, alebo z koncentrácie v rozpore s podmienkou uloženou v rozhodnutí PMÚ, úrad môže uložiť podnikateľovi dočasné opatrenie vhodné na obnovenie alebo zachovanie podmienok účinnej súťaže. PMÚ dočasné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené, inak stráca účinnosť dňom, keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o koncentrácii alebo rozhodnutie o povinnosti obnoviť úroveň súťaže, aká bola v čase pred vznikom koncentrácie, najmä rozčleniť podnik alebo previesť práva, alebo splniť ďalšie nevyhnutné povinnosti.

Proti rozhodnutiu o dočasnom opatrení je prípustný opravný prostriedok (rozklad) a následne aj žaloba na súd, pričom o rozklade musí byť rozhodnuté do troch mesiacov, rovnako ako následne o žalobe. Rozklad a žaloba však nemajú odkladný účinok na platnosť dočasného opatrenia. Uložením dočasného opatrenia nie je dotknutá možnosť PMÚ ukladať pokuty alebo penále.

Dopad pandémie COVID-19

Jednou z prvých úloh, ktoré bude potrebné riešiť po nadobudnutí účinnosti novej právnej úpravy, bude dopad pandémie COVID-19. PMÚ získal právomoc prerušiť akékoľvek konanie a akékoľvek lehoty (vrátane premlčacej doby na uloženie pokuty), ak mu okolnosti súvisiace s mimoriadnou situáciou alebo núdzovým stavom bránia v náležitom posúdení a rozhodnutí vo veci. Maximálna doba prerušenia je jeden mesiac po skončení mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. Táto právomoc sa môže ukázať ako obzvlášť dôležitá v prípadoch kontroly koncentrácií, kde sa uzavretie transakcií môže teoreticky zdržať až na obdobie po skončení pandémie.

Napokon, ak účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie, ktoré je rozhodujúce pre posúdenie notifikačných kritérií, čo i len čiastočne zahŕňa obdobie, kedy vláda na území Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav a jeden mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom sa mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav skončia, a zároveň účastníci koncentrácie nedosiahli obratové kritériá na oznámenie koncentrácie, pre posúdenie notifikačných kritérií budú rozhodujúce obraty dosiahnuté za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ktoré nebolo dotknuté obdobím mimoriadnej situácie. Dôvodom takejto úpravy je stanovisko PMÚ, podľa ktorého skutočnosť, že obraty na celom trhu môžu v dôsledku pandémie klesnúť, nemá vplyv na relatívnu trhovú silu podnikateľov, pretože obraty všetkých konkurentov môže klesať rovnomerne. Výsledkom bude, že spájajúci sa podnikatelia budú musieť vždy brať do úvahy tak najnovšie obraty, ako aj obraty pred pandémiou.

***

Pre viac informácií prosím kontaktujte členov nášho súťažnoprávneho tímu Tomáša Marettu (tomas.maretta@cechova.sk) a Marka Holku (marek.holka@cechova.sk).

Táto informácia bola pripravená v máji 2021 výlučne na účely poskytnutia všeobecnej informácie a nemá byť považovaná za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad právnej úpravy nie je komplexný a iba stručne sumarizuje plánované zmeny právnej úpravy. V prípade, ak máte otázky k tejto téme, neváhajte sa obrátiť na svoju kontaktnú osobu v našej kancelárii alebo na ktoréhokoľvek iného advokáta.