Novela Zákonníka práce: Väčšia flexibilita pri dočasnom pridelení zamestnancov v rámci skupiny

Posledná novela Zákonníka práce priniesla väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o dočasné pridelenie zamestnancov v rámci skupiny. Doteraz platilo, že pokiaľ zamestnávateľ nie je agentúrou dočasného zamestnávania, smie dočasne prideliť svojho zamestnanca k inému užívateľskému zamestnávateľovi, iba ak sú splnené dve podmienky:

(a) pracovný pomer zamestnanca trvá aspoň tri mesiace a

(b) ak sú u zamestnávateľa (ktorý prideľuje zamestnanca k inému užívateľskému zamestnávateľovi) na to objektívne prevádzkové dôvody.

Toto pravidlo platilo aj pre dočasné pridelenia v rámci skupiny a v praxi neraz spôsobovalo problém. Často sa totiž stávalo, že v rámci skupiny bolo žiadúce prideliť zamestnanca k inému zamestnávateľovi (často v rámci cezhraničného vyslania) hneď po nástupe zamestnanca do pracovného pomeru. Typickým príkladom je napríklad nadobúdanie zručností a skúseností samotnou prácou – keď sa zamestnanec učí novú prácu tým, že ju zároveň vykonáva. Takýto typ tréningu zväčša napĺňa znaky dočasného pridelenia. Kvôli požiadavke trvania pracovného pomeru minimálne tri mesiace nebolo možné dočasné pridelenie dohodnúť hneď po nástupe do pracovného pomeru.

Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021 stanovuje, že ak ide o dočasné pridelenie medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou, ktoré je bezodplatné, vyššie uvedené dve podmienky sa neuplatnia.

Trochu nešťastné je, že zákonná formulácia odkazuje iba na ovládajúcu osobu a ovládanú osobu (teda na materskú spoločnosť a jej (priamu či nepriamu) dcérsku spoločnosť), a nie na napríklad sesterské spoločnosti (ovládané tou istou osobou). Pri striktne jazykovom výklade upustenie od týchto dvoch požiadaviek by preto nebolo možné pri každom dočasnom pridelení v rámci skupiny, ale iba pri dočasnom pridelení medzi ovládajúcou a ovládanou osobou, aj keď to pravdepodobne nebol zámer.

***

Tento právny prehľad bol pripravený vo februári 2021 výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nemá byť považovaný za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad nie je komplexný a iba stručne sumarizuje príslušné zmeny právnej úpravy.