Novela Zákonníka práce účinná od 1.11.2022

29. októbra 2022 bola uverejnená rozsiahla novela Zákonníka práce1 , ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra 2022 (ďalej len „Novela“).

Hlavným cieľom Novely je transpozícia európskych smerníc, a to konkrétne:

– smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii; a

– smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Cieľom Novely je zvýšiť predvídateľnosť a transparentnosť pracovných podmienok, aby zamestnanci presne vedeli, kedy, v akom rozsahu a za akých podmienok budú vykonávať prácu.

Novela zároveň zaviedla niekoľko ďalších zmien, ktoré nevyplývajú zo smerníc EÚ. Na tomto linku v PDF formáte sú zhrnuté hlavné relevantné zmeny.