Gastrolístky po novom

Jednou z podstatných zmien, ktoré majú byť zavedené v Zákonníku práce od 1. marca 2021 (ak nedôjde k prezidentskému vetu a jeho neprelomeniu), je možnosť voľby zamestnanca medzi stravovacími poukážkami, známymi aj ako gastrolístky, alebo finančným príspevkom na stravovanie zo strany zamestnávateľa.

Ako môže po novom zamestnávateľ zabezpečovať stravovanie zamestnancov?

Naďalej zostáva zachované pravidlo, že zamestnávateľ primárne zabezpečuje stravovanie svojich zamestnancov vo vlastnej jedálni alebo v jedálni zmluvného partnera. Možnosť výberu zamestnanca medzi gastrolístkami alebo finančným príspevkom sa má vzťahovať len na zamestnancov tých zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení.

Alternatíva poskytovať zamestnancom gastrolístky teda nebola zrušená, ale zamestnanec bude mať právo vybrať si, či mu zamestnávateľ na stravovanie prispeje vo forme gastrolístkov alebo finančným príspevkom vyplácaným spolu so mzdou. Zamestnanec bude svojim výberom následne viazaný 12 mesiacov, a to odo dňa, ku ktorému sa výber viaže. Do uskutočnenia výberu zamestnancom si zamestnávateľ môže na základe svojho rozhodnutia vybrať či zabezpečí tomuto zamestnancovi stravovanie formou gastrolístkov alebo poskytne zamestnancovi finančný príspevok v príslušnej výške.

Odkedy je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi právo výberu?

Možnosť výberu zamestnancom by vo všeobecnosti mala byť možná už od 1. marca 2021, avšak ak zamestnávateľ ešte pred 1. marcom 2021 alebo aj v období od 1. marca 2021 do 31. decembra 2021 uzatvoril s vydavateľom gastrolístkov zmluvu o ich zabezpečení, môže až do skončenia účinnosti takejto zmluvy, najdlhšie do 31. decembra 2021, poskytovať zamestnancom gastrolístky. V takom prípade jeho povinnosť umožniť zamestnancovi výber medzi gastrolístkami a finančným príspevkom vznikne až po uplynutí tohto obdobia.

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytovať len finančný príspevok?

Zákonník práce upravuje aj prípady, v ktorých zamestnanec nebude mať možnosť voľby medzi gastrolístkami a finančným príspevkom a zamestnávateľ mu poskytne len finančný príspevok. Táto úprava je v zásade podobná doterajšej úprave prípadov v ktorých zamestnávateľ poskytoval tiež len finančný príspevok pričom došlo k rozšíreniu aj o prípad zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo, ak by stravovanie vo vlastnej jedálni/jedálni iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom gastrolístkov bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Čo sa zmenilo pri ďalšom používaní gastrolístkov?

Čo sa týka samotných gastrolístkov, ostatné pravidlá uplatňujúce sa pri poskytovaní gastrolístkov (napr. kedy zamestnancovi vzniká nárok, hodnota gastrolístku, výška prispievania zo strany zamestnávateľa) zostali zachované tak ako boli doteraz s tým rozdielom, že od 1. januára 2023 zamestnávateľ bude povinný poskytovať gastrolístky primárne v elektronickej podobe, pričom ak pre zamestnanca nie je možné použiť elektronickú formu gastrolístkov počas pracovnej doby na pracovisku alebo v jeho blízkosti, je možné zamestnancovi poskytnúť gastrolístky naďalej v papierovej podobe aj po 1.1.2023. V dôsledku novely došlo aj k zníženiu sprostredkovateľského poplatku z pôvodných maximálne 3% na maximálne 2% z hodnoty sumy uvedenej na gastrolístku.

Môže si zamestnávateľ upraviť podrobnosti výberu?

Ďalšie podrobnosti výberu a samotnej realizácie zabezpečovania stravovania si môže zamestnávateľ upraviť vo vnútornom predpise. Zákonník práce v tomto ohľade predstavuje len základný rámec minimálnych pravidiel, vrátane záväznej úpravy výšky poskytovaného finančného príspevku.