Dotácie na platenie nájmu (2. kolo pomoci)

Parlament 1.12.2020 schválil novelu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, v znení neskorších predpisov, ktorou sa obnovuje schéma určená na pomoc s platením nájomného za prenajaté priestory. Prvé kolo pomoci sa skončilo 30. novembra 2020.

V druhom kole pomoci sa o príspevky od Ministerstva hospodárstva môžu opätovne v mene prijímateľov pomoci (nájomcov) uchádzať prenajímatelia, ktorí predkladajú žiadosť o príspevok. Tak, ako aj v prvom kole pomoci platí, že prenajímateľ nemusí byť podnikateľom, môže to byť tak fyzická ako aj právnická osoba, vrátane nepodnikateľov.

Prijímateľmi pomoci sú nájomcovia / podnikatelia, ktorí z dôvodu opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prijímaných orgánmi verejného zdravotníctva, vládou Slovenskej republiky prípadne zriaďovateľmi škôl alebo Ministerstvom školstva:

  • nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel, pretože ich prevádzky museli byť uzavreté,
  • nemohli užívať prenajaté priestory na dohodnutý účel z dôvodu prerušenia vyučovania na školách, alebo
  • ktorých užívanie prenajatých priestorov bolo podstatne obmedzené kvôli zákazu vstupu verejnosti do vnútorných priestorov prevádzkarne prípadne kvôli obmedzeniam slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania uloženým uzneseniami vlády Slovenskej republiky (tzv. „sťažené užívanie“).

Prijímateľ – nájomca, musí spĺňať aj ďalšie podmienky na prijatie dotácií, vrátane toho, že nesmie mať právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie ani právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie. Prijímatelia nemusia preukazovať svoju bezúhonnosť. Ak požadovaná výška dotácie presahuje hodnotu 100 000 eur, je v žiadosti o dotáciu potrebné označiť konečného užívateľa výhod.

Požiadavkou tiež je, aby právo nájomcov užívať predmet nájmu z nájomnej zmluvy vzniklo najneskôr k 1.8.2020. Nájomná zmluva medzi prenajímateľom a nájomcom sa môže riadiť slovenským, ale aj iným právom. V prípade, že od uzavretia nájomnej zmluvy došlo k jej zmenám, platí, že na účely poskytovania dotácie sa na zmeny urobené po 31.8. 2020 neprihliada. Ak teda bola po tomto dátume dohodnutá napríklad úprava výšky nájomného, takáto zmena nebude mať vplyv na výšku dotácie.

Tak, ako v prvom kole, ostáva nezmenený pojem predmetu nájmu, na ktorý je možné príspevok žiadať. Nemôže to byť priestor určený na bývanie. Dotácia sa poskytuje na prenajaté trhové miesto alebo priestor, v ktorom nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom. Medzi takéto priestory možno zahrnúť aj súvisiace obslužné priestory, sklady, parkoviská.

Predpokladom poskytnutia dotácie je uzatvorenie dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o znížení nájomného. Za dohodu sa považuje aj samotná žiadosť o poskytnutie dotácie podpísaná prenajímateľom a nájomcom súčasne, a to kvalifikovaným elektronickým podpisom prenajímateľa aj nájomcu. Preto nie je potrebné len na účel získania pomoci uzatvárať samostatnú dohodu o znížení nájomného. V prípade, ak nájomca už zaplatil celé nájomné alebo jeho časť za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu, možno požiadať o dotáciu/zľavu na ekvivalentné obdobie v budúcnosti.

Žiadosť o dotáciu možno podávať iba elektronicky cez slovensko.sk po podpísaní nájomcom aj prenajímateľom ako žiadateľom. Ministerstvo schválenie príspevku oznamuje tiež iba elektronicky do elektronickej schránky prenajímateľa a nájomcu, tzv. oznámením o schválení dotácie.

Dotácia sa poukazuje na účet prenajímateľa.

Výška dotácie je určená výškou zľavy z nájmu poskytnutou prenajímateľom, to znamená, že štát prispeje príspevkom v rovnakej výške. Nájomca je povinný uhradiť zvyšné nájomné, t. j. sumu, ktorá nie je pokrytá zľavou ani dotáciou štátu. Súčasne platí, že výška dotácie nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu. V prípade, ak je prenajímateľom správca majetku štátu, nájomné sa zo zákona „automaticky“ znižuje na polovicu, t. j. príspevok je 50 % nájomného. Do sumy nájomného na výpočet dotácie nemožno zahrnúť úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií), tieto úhrady platí nájomca naďalej. Ak sú tieto úhrady súčasťou nájomného a ich výšku nie je možné od sumy nájomného oddeliť, platí, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % zo sumy nájomného, o ktorú sa suma nájomného na účel príspevku zníži. Ak výška nájomného závisí od obratu, nemožno do sumy výpočtu nájomného na účel dotácie zahrnúť obratovú zložku.

Pokiaľ ide o úhradu neuhradenej časti nájomného, nájomca má právo doplatiť zostávajúce nájomné za obdobie sťaženého užívania v splátkach, a to najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach (t. j. splatných počas nasledujúcich 4 rokov). Novela špecificky upravuje právnu fikciu, že toto neuhradené nájomné prijímateľov druhého kola pomoci sa začne splácať najneskôr od 1. apríla 2021, a to aj vtedy, ak by mimoriadna situácia pretrvávala. Právo na splácanie nájomného v splátkach má aj taký nájomca, ktorý dohodu o znížení nájomného s prenajímateľom nedocielil.