Dotácia Ministerstva hospodárstva na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 7.9.2020 v zmysle zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a schválenej Schémy minimálnej pomoci na podporu MSP v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 DM-11/2020 (ďalej len „Schéma“) výzvu na predkladanie  žiadostí o poskytnutie dotácie na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy.

Účelom dotácie je kompenzácia ekonomickej straty prevádzkovateľov autobusovej osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19, vo forme kompenzácie poklesu tržieb, o ktoré prišiel podnik uskutočňujúci dopravu v období od 11.3.2020 do 31.7.2020.

Osoby oprávnené žiadať o dotáciu

O dotáciu môžu žiadať fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré:

 • sú mikro, malým alebo stredným podnikom podľa prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014;
 • sú prevádzkovateľom autobusovej dopravy, a to osobitnej pravidelnej dopravy alebo príležitostnej dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, s vozidlami s obsaditeľnosťou na 9 osôb;
 • a nevykonávajú činnosť na základe zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme.

Ďalšími podmienkami pre poskytnutie dotácie sú:

 • vysporiadané finančné vzťahy žiadateľa so štátnym rozpočtom;
 • voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
 • voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia;
 • žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania
 • žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti;
 • žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie;
 • žiadateľ nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie;
 • žiadateľ v žiadosti označí konečných užívateľov výhod, ak výška pomoci podľa Schémy prevyšuje 100.000 eur na žiadosť;
 • a žiadateľ spĺňa podmienky stanovené v Schéme.

Poskytovanie dotácie

O dotáciu môže žiadateľ požiadať žiadosťou v listinnej forme na adresu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky alebo v elektronickej forme podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. K žiadosti je potrebné pripojiť vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok na poskytnutie dotácie uvedených vo formulári žiadosti a tiež prehľad o pomoci de minimis prijatej počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov.

Žiadosti o dotáciu je možné predkladať od 7.9.2020 do 30.11.2020.

Dotácia sa poskytne v závislosti od poklesu tržieb žiadateľa v období od 12.3.2020 do 31.7.2020. Pokles tržieb sa určí porovnaním tržieb z predaja služieb súvisiacich s činnosťou osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy v od 12.3.2020 do 31.7.2020 s referenčným obdobím od 12.3.2019 do 31.7.2019. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi vo výške najviac 60% vyčísleného poklesu tržieb, najviac však do výšky 1.000 eur na autobus za každý mesiac uvedeného obdobia.

Maximálna výška dotácie pre žiadateľa je obmedzená na 200.000 eur za predpokladu, že celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nepresiahne 200.000 eur v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov.

Tento článok si môžete prečítať aj v PDF verzii na tomto linku: Dotácia Ministerstva hospodárstva na kompenzáciu tržieb pre segment osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy