COVID-19 ako okolnosť vylučujúca zodpovednosť

Vzhľadom na nedávne prepuknutie a šírenie ochorenia COVID-19 môžu podnikatelia naraziť na viacero problémov, ako napríklad absencie zamestnancov alebo prerušenie subdodávateľského reťazca potrebného pre ich výrobu alebo predaj, ktoré negatívne ovplyvnia ich schopnosť plniť si svoje zmluvné záväzky. V tomto príspevku sa zaoberáme otázkou, či negatívne dôsledky COVID-19 môžu byť v zmysle slovenského práva posudzované ako „vyššia moc“ (laicky povedané), teda v právnom zmysle ako „okolnosti vylučujúce zodpovednosť“.

Zákonná definícia
Vo všeobecnosti platí v obchodných vzťahoch, že ak strana poruší svoju zmluvnú povinnosť, je povinná nahradiť škodu spôsobenú druhej strane porušením jej povinnosti. Avšak, v zásade platí, že ak daná zmluvná strana preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, nebude zodpovedná takú škodu nahradiť.
Ustanovenia upravujúce okolnosti vylučujúce zodpovednosť (udalosti „vyššej moci“) sú obsiahnuté v Obchodnom zákonníku1.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú definované v Obchodnom zákonníku ako prekážky, ktoré

  • nastali nezávisle od vôle povinnej strany; a ktoré
  • jej bránili v splnení jej povinnosti;

a zároveň ak nemožno rozumne predpokladať, že by:

  • povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala; a že by
  • v čase vzniku jej záväzku túto prekážku predvídala.

Prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola už v omeškaní s plnením svojej povinnosti, sa nepovažuje za udalosť vyššej moci.

Zmluvná voľnosť
Zmluvné strany môžu vylúčiť všeobecnú aplikáciu zákonnej definície ustanovení o vyššej moci. Môžu si tiež dohodnúť špecifickú úpravu a definíciu udalostí vyššej moci – tá môže byť veľmi všeobecná a široko aplikovateľná na takmer každé omeškanie alebo porušenie, ktoré je mimo kontroly (sféry vplyvu) povinnej strany, alebo môže byť výslovne limitované na konkrétne udalosti, ktoré predstavujú udalosť vyššej moci (napr. zemetrasenia, záplavy, štrajky, alebo teroristické útoky). Na určenie, či bude zodpovednosť strany vylúčená z dôvodu výskytu určitej nepredvídateľnej situácie, ako napr. šírenia COVID-19, je teda nevyhnutné posúdiť podmienky konkrétnej obchodnej zmluvy.

Je teda COVID-19 okolnosť vylučujúca zodpovednosť či nie?
S ohľadom na rôznu povahu a rozsah jednotlivých dôsledkov šírenia COVID-19 nie je možné vysloviť záver – ktorý by sa všeobecne uplatnil na všetky situácie – či rozšírenie ochorenia COVID-19 a jeho dôsledky predstavuje udalosť vyššej moci podľa slovenského práva. Predovšetkým (popri ďalších iných súvislostiach) je totiž v každom konkrétnom prípade nutné posúdiť, či súčasná mimoriadna situácia skutočne „bráni zmluvnej strane splniť si jej povinnosť“ podľa príslušnej zmluvy a či zároveň „nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala“. Podľa nášho názoru môžu nastať prípady, kedy niektoré nepredvídateľné negatívne dôsledky šírenia COVID-19, ako napríklad povinné zatvorenie fabriky/prevádzky na základe rozhodnutia vlády alebo povinná karanténa zamestnancov, môžu byť považované za okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Takto by sa musel posúdiť každý jednotlivý prípad berúc do úvahy o.i. konkrétne povinnosti, ktoré boli porušené, a tiež povahu konkrétnych následkov COVID-19, ktoré strane bránia v plnení jej zmluvného záväzku a teda viedli k danému porušeniu. V konečnom dôsledku sú však iba súdy oprávnené rozhodnúť, v každom individuálnom prípade, či zodpovednosť porušujúcej strany je z dôvodu COVID-19 vylúčená.

V neposlednom rade upozorňujeme, že podľa Obchodného zákonníka ani udalosť vyššej moci nezbavuje povinnú (zodpovednú) stranu jej povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu za porušenie jej povinnosti, ak bola v príslušnej zmluve dohodnutá zmluvná pokuta za konkrétne porušenie príslušnej povinnosti. Inými slovami, zatiaľ čo (porušujúca) strana môže byť zbavená zodpovednosti za škodu (spôsobenú v dôsledku porušenia jej povinnosti), táto strana by stále musela zaplatiť zmluvnú pokutu, pokiaľ sa v zmluve v tejto súvislosti nedohodlo inak.

***

Táto informácia bola pripravená v marci 2020 výlučne pre účely poskytnutia všeobecnej informácie a nemá byť považovaná za právne poradenstvo. Vyššie uvedený prehľad právnej úpravy nie je komplexný a iba stručne sumarizuje danú právnu úpravu. V prípade, ak máte otázky k tejto téme, neváhajte sa na nás obrátiť.

*1: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.