Dve novely pre
farmaceutický priemysel:
krátky súhrn

21. mája 2020 nadobudli účinnosť dva zákony relevantné pre farmaceutický priemysel.

Podľa novely zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia získava Ministerstvo zdravotníctva SR počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti ochorením COVID–19 možnosť (bez toho, aby sa vyžadoval špecifický dôvod) prerušiť všetky konania začaté z jeho vlastného podnetu. V prípade prerušenia nebudú v týchto konaniach plynúť lehoty na rozhodovanie. Následne po zrušení krízovej situácie bude Ministerstvo zdravotníctva SR povinné v prerušených konaniach pokračovať, pokiaľ nerozhodlo o pokračovaní skôr. Proti rozhodnutiu o prerušení konania nebude možné podať námietky.

Zákonom, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v súvislosti s ochorením COVID-19, sa okrem iného sa mení aj Zákon o umeleckých fondoch. Povinnosti zraziť príspevok vo výške 2 % z hrubých príjmov príjemcov autorských odmien do Literárneho fondu sa podľa novely nevzťahuje na odmeny vyplatené v období odo dňa účinnosti zákona (21. máj 2020) do 31. decembra 2020. Osoba, ktorá odmenu vypláca, je povinná vyplatiť ju vcelku príjemcovi autorských odmien. Príjemca autorských odmien môže vo vlastnom mene a na vlastné náklady odviesť príspevok dobrovoľne. Táto zmena má vplyv aj na odmeny platené farmaceutickými spoločnosťami zdravotníckym pracovníkom za vytvorenie autorských diel (napr. odborné články, prednášky). Ak odmena ešte nebola lekárovi vyplatená, avšak zmluva už bola uzavretá, odmenu je potrebné v celom rozsahu vyplatiť autorovi, vrátane 2 % určených na príspevok do Literárneho fondu. Pre obdobie od 21. mája do 31. decembra 2020 bude vhodné upraviť uzatvárané zmluvy so zdravotníckymi pracovníkmi (resp. vzory zmlúv) tak, aby zohľadňovali, že v tomto období sa príspevok do Literárneho fondu nezráža.